E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The role of prolactin in psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 263-267

The role of prolactin in psoriasis

Özlem Yavuz1, Ayşe Kavak2, Ali Haydar Parlak2, Hüseyin Anıl2, İlker Aydoğan2

Background: Despite its well known a variety of biological activities, it has been suggested that prolactin acts as an important in vivo modulator of cellular and humoral immunity and has some effects about skin epithelial cell proliferation and skin immune system. Objective: It was studied whether the relationship between psoriasis, which is a common inflammatory skin disease
of still obscure etiology characterized by epidermal hyperplasia and dyskeratinization, and serum levels of prolactin. Materials and Methods: Serum levels of prolactin were estimated in 34 patients with psoriasis and the results were compared with those in 21 normal control subjects. Serum levels of prolactin were measured with chemiluminescent enzyme immunometric assay by using DPC commercial kits on Immulite One hormone analyser. Results: When serum prolactin levels in patients with psoriasis (mean ± SD: 8,9±5,4 ng/ml) were compared with those in normal control subjects (mean ± SD: 9,13±5,18 ng/ml), it was no significant difference between two groups (p= 0.548). Conclusion: In recent years, it has become apparent that prolactin plays an important part in the immune reactions and exerts a proliferative effect on human keratinocytes. But in our study, serum prolactin levels were not found significantly higher in patients with psoriasis. When it was took into consideration that there were powerful data supported the role of prolactin in epithelial proliferation and immunoregulation, it was thought that it should be performed further studies on this topic.

Keywords: Prolactin, psoriasis, keratinocyte proliferation.

Psoriasisde prolaktinin rolü

Özlem Yavuz1, Ayşe Kavak2, Ali Haydar Parlak2, Hüseyin Anıl2, İlker Aydoğan2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya Anabilim Dalı
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Prolaktinin (PRL) çok iyi bilinen çeşitli biyolojik etkilerinin yanında, hücresel ve humoral immünitenin önemli bir in vivo modülatörü olduğu, deri epitel hücre proliferasyonunu ve deri immün sistemini etkilediği bildirilmiştir. Bu çalışmada, etyolojisi hala anlaşılamamış, epidermal hiperplazi ve diskeratinizasyon ile karakterize, yaygın inflamatuar bir deri hastalığı olan psoriasis ille serum prolaktin düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırıldı. Klinik veya histopatolojik olarak psoriasis tanısı alan 34 olgu çalışma grubuna alındı. kontrol grubu 21 sağlıklı kişiden oluşturuldu. Serum prolaktin düzeyleri, "chemiluminescent" enzim immünolojik yöntemle, DPC ticari kitleri kullanılarak "Immulite One" hormon analizöründe ölçüldü. Psoriasisli hastalarda saptanan serum prolaktin düzeyleri (ortalama ± SD: 8,9 ± 5,4 ng/ml) kontrol grubu düzeyleri (ortalama ± SD: 9,13 ± 5,18 ng/ml) ile karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,548). Son yıllarda, prolaktinin immün reaksiyonlarda önemli bir yeri olduğu ve keratinositlerde proliferatif bir etki gösterdiği anlaşılmıştır. Ancak bizim çalışmamızda, psoriasisli hastalarda serum prolaktin düzeylerinin yükselmediği saptandı. PRL' in epitel hücrelerin proliferasyonunda ve immünregülasyonda oynadığı rolü destekleyen güçlü veriler olduğu dikkate alındığında, bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Prolaktin, psoriasis, keratinosit proliferasyonu.

Özlem Yavuz, Ayşe Kavak, Ali Haydar Parlak, Hüseyin Anıl, İlker Aydoğan. The role of prolactin in psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 263-267
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale