E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of Cutaneous Manifestations According to the Time in Renal Transplant Recipients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 88-93 | DOI: 10.4274/turkderm.81542

Evaluation of Cutaneous Manifestations According to the Time in Renal Transplant Recipients

Burhan Engin1, Selma Alagöz2, Ali Reza Fenjanchi1, Zekayi Kutlubay1, Eneida Kote1, Leyla Usmanova1, Nurhan Seyahi2, Özden Öz Calay3, Ertuğrul Hasbi Aydemir1
1İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Dermatology, İstanbul, Turkey
2İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Nephrology Unit, İstanbul, Turkey
3İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Department of Biostatistics, İstanbul, Turkey

Background and Design: This study is conducted to determine the prevalence and clinical characteristics of cutaneous manifestations in renal transplant patients.

Materials and Methods: Hospital records of 116 renal transplant patients were retrospectively investigated. The data obtained from patients who had 6 months follow-up period were evaluated. There were 68 (58.6%) males and 48 (41.4%) females aged between 10 and 68 years (mean=36.6 years). Detailed dermatologic examination was performed. The patients were grouped according to gender (male-female), posttransplant period (1-5 years, 5-10 years, >10 years) and the drugs used (cyclosporin, tacrolimus, other than these two immunosuppressant drugs).

Results: The most common cutaneous manifestations were infectious. The dermatological findings were onychomycosis (13), tinea pedis (9), acneiform disorders (15), and warts (9). The clinical evaluation after 6 months has also demonstrated the same result. Among the evaluated patients, 7% showed premalignant or malignant manifestations on clinical examination. According to the results obtained from the patient groups, it was found that gender, length of post-transplant period, and use of immunosuppressant drugs do not influence the clinical manifestations of patients.

Conclusion: Dermatologic examinations and long-term follow-up should be performed in renal transplant patients.

Keywords: Renal transplantation, immunosuppressant drugs

Renal Transplantasyon Hastalarında Gözlenen Deri Bulgularının Süreye Göre Değişiminin Değerlendirilmesi

Burhan Engin1, Selma Alagöz2, Ali Reza Fenjanchi1, Zekayi Kutlubay1, Eneida Kote1, Leyla Usmanova1, Nurhan Seyahi2, Özden Öz Calay3, Ertuğrul Hasbi Aydemir1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye,
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada renal transplant hastalarında görülen deri bulgularının sıklığı ve klinik özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda renal transplantasyon yapılan 116 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Altı aylık takip süreleri olan hastaların verileri değerlendirmeye alındı. Yaşları 10-68 arasında değişen (ortalama 36,62) 68 erkek (%58,6) ve 48 kadın (%41,4) hasta vardı. Hastaların detaylı dermatolojik muayeneleri yapıldı. Hastalar cinsiyet (erkek-kadın), transplantasyon süresi (1-5 yıl, 5-10 yıl ve 10 yıl üzeri), ve kullanılan ilaçlara (siklosporin, takrolimus, bu iki ilaç dışında immünosüpresan ilacı kullanan) göre gruplandırıldı.

Bulgular: Transplant hastalarında en sık görülen deri bulguları infeksiyon hastalıklarıydı. Deri bulguları onikomikoz (13), tinea pedis (9), akneiform lezyon (15) ve verruka (9) şeklinde kaydedildi. Altı ay sonraki klinik değerlendirmede benzer sonuçlar elde edildi. Klinik muayenede hastalarda %7 premalin ve malin lezyon tespit edildi. Hasta gruplarına göre elde edilen sonuçlarda cinsiyet, transplantasyon süresi ve kullanılan ilaçların klinik bulguları etkilemediği belirlendi.

Sonuç: Renal transplant hastalarında dermatolojik muayene ve takipler uzun süreli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Renal transplantasyon, immünsüprese ilaçlar

Burhan Engin, Selma Alagöz, Ali Reza Fenjanchi, Zekayi Kutlubay, Eneida Kote, Leyla Usmanova, Nurhan Seyahi, Özden Öz Calay, Ertuğrul Hasbi Aydemir. Evaluation of Cutaneous Manifestations According to the Time in Renal Transplant Recipients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 88-93

Corresponding Author: Burhan Engin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale