E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Dermatological diseases in immigrants with Fitzpatrick skin types 5-6 evaluated in a tertiary health center [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 172-177 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.82084

Dermatological diseases in immigrants with Fitzpatrick skin types 5-6 evaluated in a tertiary health center

Elif Afacan Yıldırım, Yusuf Can Edek, Esra Adışen
Gazi University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Background and Design: Dermatologists have limited experience with dermatological diseases seen in immigrants with Fitzpatrick skin types 5-6 in Turkey, which can cause difficulties in diagnosis. This study aimed to examine the clinical and demographic characteristics of this patient population evaluated in a tertiary health center.
Materials and Methods: All patients with Fitzpatrick skin types 5-6 who applied to our dermatology outpatient clinic between June 1, 2018, and July 15, 2021, were included in this single-center, retrospective study. All data were obtained from the electronic database.
Results: The study included 65 patients with Fitzpatrick skin types 5-6 from 14 countries. Overall, 37 of the patients were female and 28 were male, and the mean age was 30.7±15.54 years. The patients were most commonly from East Africa (76.9%), and 38 (58.5%) patients were from Somalia. The most common diagnoses were acne (21.5%), infections (20.0%), dermatitis (12.3%), pigmentation disorders (9.2%), and xerosis cutis (9.2%). Biopsy was taken from 6 (9.2%) patients. As regards treatment, only topical treatment was recommended in 55.4%, topical and systemic treatment in 26.1%, systemic treatment in 4.6%, cryotherapy/surgical methods in 6.1%, and further examination in 7.7% of the cases.
Conclusion: Acne, dermatitis, pigmentation disorders, and alopecia, which are common diagnoses in our study, are consistent with the diagnoses reported most frequently in patients with Fitzpatrick skin type 5-6. The finding that infections (20.0%) were among the most common diagnoses in our study may be related to the difficult living conditions of this patient population as they are immigrants. Thus, physicians should recognize common dermatological diseases in individuals with Fitzpatrick skin types 5-6. Our results may guide further studies in determining the medical needs of this patient group and planning dermatological care appropriately.

Keywords: Skin phototypes, skin pigmentation, migrants, skin diseases, dermatology

Üçüncü basamak bir saglık merkezinde degerlendirilen Fitzpatrick deri tipi 5-6 olan göçmenlerdeki dermatolojik hastalıklar

Elif Afacan Yıldırım, Yusuf Can Edek, Esra Adışen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Ülkemizde Fitzpatrick deri tipi 5-6 olan göçmenlerde görülen dermatolojik hastalıklara ilişkin dermatologların sınırlı deneyimi olup bu durum zaman zaman tanıda güçlüklere neden olabilmektedir. Çalışmanın amacı üçüncü basamak bir sağlık merkezinde değerlendirilen bu hasta popülasyonunun klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız tek merkezli ve retrospektif olup 1 Haziran 2018-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğimize başvuran, Fitzpatrick deri tipi 5-6 olan tüm hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm veriler elektronik veri tabanından elde edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya Fitzpatrick deri tipi 5-6 olan 14 ülkeden 65 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 37’si kadın, 28’i erkektir ve yaş ortalaması 30,7±15,54’tür. Hastalar en sık Doğu Afrika’dan (%76,9) olup, 38 hasta (%58,5) Somali kökenlidir. En sık karşılaşılan dermatolojik tanılar akne (%21,5), enfeksiyonlar (%20,0), dermatitler (%12,3), pigmentasyon bozuklukları (%9,2) ve kserozis kutis’dir (%9,2). Toplamda 6 hastadan (%9,2) biyopsi alınmıştır. Uygulanan tedavi modaliteleri değerlendirildiğinde hastaların %55,4’üne yalnızca topikal, %26,1’ine topikal ve sistemik, %4,6’sına yalnızca sistemik tedavi, %6,1’ine kriyoterapi/cerrahi yöntemler ve %7,7’sine ileri inceleme önerilmiştir.
Sonuç: Çalışmamızda sık görülen tanılardan akne, dermatitler, pigmentasyon bozuklukları ve alopesiler, literatürde Fitzpatrick deri tipi 5-6 hastalarda en sık görüldüğü bildirilen tanılar ile uyumludur. Çalışmamızda enfeksiyonların en sık rastlanan tanılardan biri olması bu hasta popülasyonunun göçmen olması nedeniyle ülkemizde sahip olduğu zor yaşam koşullarıyla ilişkili olabilir. Fitzpatrick deri tipi 5-6 olan bireylerde yaygın görülen dermatolojik hastalıkların hekimler tarafından iyi tanınması önemlidir, bu nedenle çalışmamızın sonuçları uygun dermatolojik bakımın planlanması için bu hasta grubunun tıbbi ihtiyaçlarının belirlenmesinde daha sonraki çalışmalar için yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Deri fototipleri, deri pigmentasyonu, göçmenler, deri hastalıkları, dermatoloji

Elif Afacan Yıldırım, Yusuf Can Edek, Esra Adışen. Dermatological diseases in immigrants with Fitzpatrick skin types 5-6 evaluated in a tertiary health center. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(4): 172-177

Corresponding Author: Elif Afacan Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale