E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Assessment of knowledge, attitudes, and behavior about skin care and moisturizers in patients presenting to dermatology outpatient clinics [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 60-65 | DOI: 10.4274/turkderm.82346

Assessment of knowledge, attitudes, and behavior about skin care and moisturizers in patients presenting to dermatology outpatient clinics

Munise Daye1, İnci Mevlitoğlu2, Tahir Kemal Şahin3
1Department Of Dermatology, Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty, Konya, Turkey
2Göztepe Medikalpark Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Public Health, Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty, Konya, Turkey

Background and Design: For having a healthy skin; there are cleaning and cosmetic products that are specially prepared (nourishing,moisturizing,sunscreen, etc.) should be used and/or referred to as "skin care". In our study we aimed to determine knowledge and behaviors about skin care and moisturizers of dermatology patients.
Materials and Methods: Between March-May 2013, we filled dermatology patients a questionary about their skin care products and moisturizers, behaviours abuot using them, how to use them, where they get knowledge about them, what are the attension points about choosing them, who they are asking for these products, where they buy these products, what are they looking for buying them.
Results: The study involved 984 patients.608 (61.8%) were female, 376 (38.2%) were male. In our study; (48.2%) 474 of patient specified that they understand skin care is cleaning, (% 34.2) 337 patient spesified that the lack of skin disease. 303 (30.8%) of patients knew one skin care product, 213% (21.6) of patients knew two skin care products, 284 (28.9%) of patients knew more product, 184% (18.7) of patients didn’t know skin care products. 528 (%53,7) patient were using skin products, 200 of them patients were using regularly, 328 were using sometimes. 456 (%46,3) patient were not using skin care products.
When they are choosing their skin care products; 648 (%65,9) of them get information from dermatologists, 154 (%15,7) internet, 106 (%10,8) advertisements, 37 (%3,8) their neighbours, 39 (%4) phamacy. 300 (%30,5) patients were using moisturizers, 340 (%34,6) patients were using sometimes, 344 (%35) were not using moisturizers.
Conclusion: Our patients did not have the behavior of using skin care products regularly. Our society needs to be informed about regular skin care, and choosing the right moisturizers, buying these products from appropriate places as well as using these products correctly.

Keywords: Skin care, moisturizers, knowledge, behaviors

Dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı ve nemlendiricilerle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Munise Daye1, İnci Mevlitoğlu2, Tahir Kemal Şahin3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Konya
2Göztepe Medikalpark Hastanesi, İstanbul
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Konya

Amaç: Sağlıklı cildin devamı için deri tiplerine özel hazırlanmış temizleme ve kozmetik ürünlerinin (besleyici, nemlendirici, güneş koruyucu gibi) kullanılması ve/veya uygulanması “deri bakımı” olarak isimlendirilir. Çalışmamızda dermatoloji polikliniğine başvuran olguların deri bakımı hakkında bilgi seviyesini, deri bakımı ürünü kullanma alışkanlıklarını, nemlendiriciler hakkında bilgi seviyeleri ve bu ürünleri kullanma alışkanlıklarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Mart – Mayıs 2013 tarihleri arasında herhangi bir nedenle dermatoloji polikliniğine başvuran olgulara deri bakım ürünleri ve nemlendiricileri, kullanma alışkanlıkları, deri bakımı ile ilgili bilgileri nereden edindikleri, ürün seçiminde dikkat ettikleri noktalar, ürünleri kime danışarak ve nereden aldıkları, alırken neye dikkat ettiklerini sorgulayan anket doldurtuldu.
Bulgular: Araştırmaya katılan 984 olgunun 608’i (%61,8) kadın, 376’sı (%38,2) erkekti. Çalışmamızda 474 olgu (% 48,2) deri bakımı deyince temizlik anladığını, 337 olgu (%34,2) ise cilt hastalığının olmaması olduğunu belirtti. 303 (%30,8) olgu bir ürün, 213(%21,6) iki ürün, 284 (%28,9) üç ve daha fazla ürün biliyorken, 184 (%18,7) olgu deri bakım ürünlerini bilmiyordu. Deri bakım ürünlerini 200’ü düzenli ve 328’i bazen olmak üzere 528 (%53,7) olgu kullanmakta, 456 (%46,3) olgu da kullanmamaktaydı. Olgularımız deri bakım ürünlerini seçerken; 648 (%65,9) olgu dermatoloğundan, 154 (%15,7)’si internetten, 106 (%10,8)’ı reklamlardan, 37’si (%3,8) komşusundan, 39’u (%4) eczacısından yardım almaktaydı. Çalışmamızda; olguların 300’ü (%30,5) nemlendiricileri kullanırken, 340’ı (%34,6) bazen kullanmaktaydı, 344 (%35) olgu da nemlendirici kullanmadığını belirtti.
Sonuç: Düzenli deri bakım ürünü kullanma alışkanlığı olgularımızın çoğunda bulunmamaktadır. Toplumun düzenli deri bakımı ve nemlendiricilerin doğru seçimi, uygun yerlerden alımı ve kullanılmasıyla ilgili bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deri bakımı, nemlendiriciler, bilgi, davranış

Munise Daye, İnci Mevlitoğlu, Tahir Kemal Şahin. Assessment of knowledge, attitudes, and behavior about skin care and moisturizers in patients presenting to dermatology outpatient clinics. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 60-65

Corresponding Author: Munise Daye, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale