E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 110-113

Psoriasiste oksidan-antioksidan sistemin rolünün araştırlması

Mehmet Yıldırım1, Vahide Baysal1, Atike Arıcan2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Psoriasis vulgaris, keskin sınırlı, sılıkla eritemli skuamlı plaklarla karakterize nüks ve remisyonlarla seyreden, kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Psoriasisin etyopatogenezi tam olarak bilinmemektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda psoriasis lezyonlarında serbest oksijen radikallerinin arttığı ve antioksidan sistemin yetersiz olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda 22 psoriasisli hasta ve 20 sağlıkı bireyden kan ve deri biyopsileri alınarak, eritrosit superoksit dismutaz (SOD), eritrosit glutatyon peroksidaz (GSHPx), serum katalaz (CAT) aktiviteleriyle serum malondialdehit (MDA) ve doku MDA seviyeleri çalışıldı. Eritrosit SOD aktivitelerine bakıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Eritrosit GSHPx aktiviteleri karşılaştırıldığında hasta grubunda eritrosit GSHPx aktivitesi istatistiksel olarak anlamlı olarak düşük bulundu. Serum CAT aktivitesi hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek bulundu. Serum MDA seviyeleri karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Doku MDA değerleri psoriasisli grupta istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu. Sonuçlarımız psoriasiste oksidan-antioksidan sistemde bir bozukluk olduğu düşüncesini desteklemektedir.


Mehmet Yıldırım, Vahide Baysal, Atike Arıcan. Psoriasiste oksidan-antioksidan sistemin rolünün araştırlması. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 110-113
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale