E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Survey study on training and implementation of dermatoallergy by the Turkish Society of Dermatology Dermatoallergy Study Group [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(2): 65-72 | DOI: 10.4274/turkderm.82642

Survey study on training and implementation of dermatoallergy by the Turkish Society of Dermatology Dermatoallergy Study Group

Emel Bülbül Başkan1, Teoman Erdem2, Ünal Erkorkmaz3, Zübeyde Ceylan Kalın1, Rabia Öztaş Kara2
1Department Of Dermatology, Uludag University Faculty Of Medicine, Bursa, Turkey
2Department Of Dermatology, Sakarya University Faculty Of Medicine, Bursa, Turkey
3Department Of Biostatistics, Sakarya University Faculty Of Medicine, Bursa, Turkey

Background and Design: The Turkish Society of Dermatology, Dermatoallergy Study Group planned a survey study to search sources of knowledge and practices of dermatologists in the field of dermatoallergy and establish a basis for further educational activities and projects. Materials and Methods: In this survey, a questionnaire consisting of 42 questions was completed by the participants for detailed evaluation of their practices of patch, photopatch, prick, autologous serum skin testing, drug tests and occupational dermatitis, indications, number of applications, background sources, and allergen panel used. The survey was carried on either under the supervision of the group members in their area or by distributing and collecting the questionnaire during the Dermatoallergy panel of the 21st Prof. Dr. Lütfü Tat Symposium held in Ankara on 13-17 November 2013. Results: The results of our survey revealed that the most commonly used tests in dermatoallergy practice were prick test, patch test, drug test, autologous serum skin testing, and photopatch test, respectively. Conclusion: We found out that most of the dermatologists in Turkey have the sufficient knowledge and practice to perform dermatoallergy tests. However, further scientific training courses on oral food challenge and drug provocation tests are required to improve the practice of dermatologists.

Keywords: Allergy tests, prick test, patch test, photopatch test, oral food challenge

Türk Dermatoloji Derneği Dermatoalerji Çalışma Grubu dermatoalerji eğitim ve uygulamaları anket çalışması

Emel Bülbül Başkan1, Teoman Erdem2, Ünal Erkorkmaz3, Zübeyde Ceylan Kalın1, Rabia Öztaş Kara2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastallıklar Anabilim Dalı, Bursa
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastallıklar Anabilim Dalı, Bursa
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa

Amaç: Türk Dermatoloji Derneği Dermatoalerji Çalışma Grubu, dermatologların mevcut bilgi kaynaklarını ve pratiğini öğrenmek ve dermatoalerji alanında gelecekteki eğitim ve projeler için alt yapı oluşturmak amacıyla bir anket çalışması planlamıştır. Gereç ve Yöntem: Bu ankette toplam 42 soruda katılımcılara yama, foto yama testi, delme testi, otolog deri testi, ilaç testleri ve mesleki egzamalarla ilgili olarak uygulama yapıp yapmadıkları, yapıyorlarsa uyguladıkları endikasyonlar, kaç uygulama gerçekleştirebildikleri, eğitimlerini nereden ve nasıl aldıkları ve kullandıkları alerjen panellerine dair ayrıntılı sorgulama yapıldı. Anketler dermatoalerji grubu üyelerinin bölgelerinde kendileri tarafından uygulatıldı ve ayrıca 13-17 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen 21. Lütfü Tat Sempozyumu Dermatoalerji paneli sırasında dağıtılarak veriler toplandı. Bulgular: Anket çalışmamızın sonucu dermatologların günlük pratiğinde en sık kullandıkları testlerin sırasıyla delme testi, yama testi, ilaçla deri testi, otolog serum deri testi, foto yama testi olduğunu gösterdi. Sonuç: Türkiye’deki dermatologların çoğunluğunun dermatoalerji testlerini uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olduğunu saptadık. Bununla birlikte ilaçlarla deri testi, gıda ve ilaçla oral provokasyon testlerinin eğitimine yönelik uzmanlık sonrası bilimsel toplantılarla eksikliklerin giderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alerji testleri, delme testi, yama testi, foto yama testi, oral provokasyon

Emel Bülbül Başkan, Teoman Erdem, Ünal Erkorkmaz, Zübeyde Ceylan Kalın, Rabia Öztaş Kara. Survey study on training and implementation of dermatoallergy by the Turkish Society of Dermatology Dermatoallergy Study Group. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(2): 65-72

Corresponding Author: Emel Bülbül Başkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale