E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Quality of Life, Anxiety and Depression Levels in Patients with Seborrheic Dermatitis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 39-43 | DOI: 10.4274/turkderm.83792

Quality of Life, Anxiety and Depression Levels in Patients with Seborrheic Dermatitis

Mustafa Aksoy1, Evrim Özkorumak2, Sevgi Bahadır1, Savaş Yaylı1, Deniz Aksu Arıca1
1Department Of Dermatology, Faculty Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Department Of Psychiatry,faculty Of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

Background and Design: Seborrheic dermatitis is a common disease characterized by the presence of erythematous plaques with oily-yellow desquamation. Due to its chronic course with remission and exacerbation periods, seborrheic dermatitis can give rise to impaired quality of life and increased levels of anxiety and depression. The purpose of this study was to evaluate the levels of anxiety and depression and quality of life in patients with seborrheic dermatitis.
Material and Method: This study was conducted with 50 consecutive patients admitted to our clinic, who have been diagnosed with seborrheic dermatitis without any other systemic or psychiatric illnesses (patient group), and 50 healthy subjects with similar sociodemographic characteristics (control group). Dermatological Life Quality Index (DLQI) was administered to patient group; the Beck Depression Inventory (BDI) and the Beck Anxiety Inventory (BAI) were administered to both patient and the control groups.
Results: In one half (%50) of the patients, quality of life was found to be slightly affected or not affected at all, in the other half (%50), the quality of life was affected reasonably or greatly. Anxiety and depression levels were higher in seborrheic dermatitis patients with distortion in quality of life. Also, there was a positive correlation between the levels of anxiety and depression.
Conclusion: This study showed that the quality of life was affected by the seborrheic dermatitis negatively, and anxiety and depression levels were higher as much as the impairment of quality of life. According to these results, identifying the psychological symptoms of illness and dealing with these symptoms are important for both in increasing quality of life of patients and getting a well response to the treatment.

Keywords: Seborrheic dermatitis, anxiety, depression, quality of life

Seboreik Dermatit Hastalarında Yaşam Kalitesi, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri

Mustafa Aksoy1, Evrim Özkorumak2, Sevgi Bahadır1, Savaş Yaylı1, Deniz Aksu Arıca1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Trabzon

Amaç: Seboreik dermatit, üzerinde sarımsı yağlı görünümde skuamların olduğu eritematöz plaklarla karakterize, sık görülen bir deri hastalığıdır. Kronik seyri, düzelme ve alevlenme dönemleri göstermesi nedeniyle hastaların yaşam kalitesinde bozulma, anksiyete ve depresyon düzeylerinde artışa neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, seboreik dermatit hastalarında yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya kliniğimize başvuran, bilinen psikiyatrik ve sistemik hastalığı olmayan, seboreik dermatit tanısı alan ardışık 50 hasta ve sosyodemografik özellikleri yönünden hasta grubu ile benzer 50 sağlıklı birey alınmıştır. Hasta grubuna Dermatolojik Yaşam Kalite İndeksi, hasta ve kontrol grubuna Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği uygulanmıştır.
Bulgular: Hastaların yarısında (%50) yaşam kalitesi az etkilenmiş veya etkilenmemiş olarak saptanırken, diğer yarısında (%50) yaşam kalitesi orta derecede veya çok etkilenmiş olarak saptandı. Anksiyete ve depresyon düzeyi, yaşam kalitesi olumsuz olarak etkilenmiş olan seboreik dermatit hastalarında daha yüksek bulundu. Ayrıca anksiyete ve depresyon düzeyleri arasında pozitif korelasyon vardı.
Sonuç: Bu çalışma, seboreik dermatit hastalarında yaşam kalitesinin olumsuz olarak etkilendiğini, yaşam kalitesindeki bozulma ne kadar fazla ise, anksiyete ve depresyon düzeylerinin de o kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, hastalığın psikolojik belirtilerini tanımak ve bu belirtilerle mücadele etmek, gerek hastaların yaşam kalitesini arttırmak, gerekse daha iyi tedavi yanıtı almak açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Seboreik dermatit, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi

Mustafa Aksoy, Evrim Özkorumak, Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı, Deniz Aksu Arıca. Quality of Life, Anxiety and Depression Levels in Patients with Seborrheic Dermatitis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 39-43

Corresponding Author: Mustafa Aksoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale