E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Mucocutaneous Manifestations of Behcet’s Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 42-47

Mucocutaneous Manifestations of Behcet’s Disease

Ayşe Boyvat

Recurrent oral aphthous ulcerations, genital ulcerations and cutaneous manifestations including erythema nodosum like lesions, superficial thrombophlebitis and papulopustular lesions are the most common manifestations of Behcet’s disease. The pathergy reaction reflects skin hypersensitivity to travma in Behcet’s disease. Pathergy test which is characterized by the formation of a sterile pustule 24-48 h after intradermal needle prick has a high diagnostic value especially in Middle East and Mediterrenian countries. Due to their high sensitivity, mucocutaneous lesions and pathergy test constitude four out of the five criteria in the International Behcet’s Disease study group classification criteria. Behcet’s disease has a wide clinical spectrum and since there are no specific diagnostic laboratory tests, diagnosis depends on clinical acumen of the physician. In the majority of patients with systemic findings, mucocutaneous lesions precede the onset of systemic involvement and therefore prompt recognition of mucocutaneous manifestations is of utmost importance in the early diagnosis and the outcome of the disease.

Keywords: Behcet’s disease, mucocutaneous, oral aphthous ulceration, genital ulcer, erythema nodosum, papulopustular lesion, thrombophlebitis, pathergyh

Behçet Hastalığında Deri ve Mukoza Belirtileri

Ayşe Boyvat
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Tekrarlayan oral aftöz ülserler, genital ülserler ve eritema nodozum benzeri lezyonlar, yüzeysel tromboflebit ve papülopüstüler lezyonlardan oluşan deri lezyonları Behçet hastalığının en sık gözlenen bulgularıdır. Paterji reaksiyonu Behçet hastalığında derinin travmaya olan hipersensitivitesini gösterir. İntradermal pikür yapılmasından 24-48 saat sonra steril bir püstül oluşumu ile kendini gösteren paterji testinin özellikle Orta Doğu ve Akdeniz Ülkelerinde yüksek tanısal değeri bulunmaktadır. Yüksek sensitiviteleri nedeniyle deri, mukoza lezyonları ve paterji testi Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu sınıflandırma kriterlerinde yer alan 5 kriterin 4’ünü oluşturmaktadır. Behçet hastalığının çok geniş bir klinik spektrumu bulunmaktadır ve günümüzde hastalığın tanı konulmasını sağlayan spesifik bir laboratuvar bulgusu olmadığından tanı hekimin klinik değerlendirmesine dayanmaktadır. Sistemik tutulumu olan olguların büyük bölümünde deri, mukoza lezyonları sistem tutulumlarından önce kendilerini gösterirler. Bu nedenle deri mukoza lezyonları ile hastalığın erken tanısının konulmasının prognoz üzerinde son derece önemli etkisi olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, mukokutanöz, oral aftöz ülser, genital ülser, eritema nodozum, papülopüstüler lezyon, tromboflebit, paterji

Ayşe Boyvat. Mucocutaneous Manifestations of Behcet’s Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 42-47

Corresponding Author: Ayşe Boyvat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale