E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of patients with oral lichenoid lesions by dental patch testing and results of removal of the dental restoration material [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 150-156 | DOI: 10.4274/turkderm.86836

Evaluation of patients with oral lichenoid lesions by dental patch testing and results of removal of the dental restoration material

Emine Buket Şahin1, Fatma Çetinözman2, Nihal Avcu3, Ayşen Karaduman4
1Numune Education And Research Hospital, Dermatology, Ankara, Turkey
2Leiden University Medical Center, Department Of Dermatology, Leiden, The Netherlands
3Hacettepe University, Faculty Of Dentistry, Department Of Oral Diagnosis And Radiology, Ankara, Turkey
4Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Ankara, Turkey

Background and Design: Oral lichenoid lesions (OLL) are contact stomatitis characterized by white reticular or erosive patches, plaque-like lesions that are clinically and histopathologically indistinguishable from oral lichen planus (OLP). Amalgam dental fillings and dental restoration materials are among the etiologic agents. In the present study, it was aimed to evaluate the standard and dental series patch tests in patients with OLL in comparison to a control group and evaluate our results.
Materials and Methods: Thirty-three patients with OLL or OLP and 30 healthy control subjects, who had at least one dental restoration material and/or dental filling, were included in the study. Both groups received standard series and dental patch test and the results were evaluated simultaneously.
Results: The most frequent allergens in the dental series patch test in the patient group were palladium chloride (n=4; 12.12%) and benzoyl peroxide (n=2, 6.06%). Of the 33 patients with OLL; 8 had positive reaction to allergents in the standard patch test series and 8 had positive reaction in the dental patch test series. There was no significant difference in the rate of patch test reaction to the dental and standard series between the groups. Ten patients were advised to have the dental restoration material removed according to the results of the patch tests. The lesions improved in three patients [removal of all amalgam dental fillings (n=1), replacement of all amalgam dental fillings with an alternative filling material (n=1) and replacement of the dental prosthesis (n=1)] following the removal or replacement of the dental restoration material.
Conclusion: Dental patch test should be performed in patients with OLL and dental restoration material. Dental filling and/or prosthesis should be removed/replaced if there is a reaction against a dental restoration material-related allergen.

Keywords: oral lichenoid lesion, contact stomatitis, dental patch test

Oral likenoid lezyonu olan hastalarda dental yama testi sonuçları ve dental restorasyon materyalinin uzaklaştırılması ile alınan yanıtlar

Emine Buket Şahin1, Fatma Çetinözman2, Nihal Avcu3, Ayşen Karaduman4
1Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Leiden Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Leiden, Hollanda
3Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz Ve Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Oral likenoid lezyon (OLL) oral mukozada beyaz retiküler ya da eroziv yamalar, plak benzeri lezyonlarla seyreden; klinik ve histopatolojik olarak oral liken planustan (OLP) ayırt edilemeyen kontakt bir stomatittir. Amalgam dolgular ve dental restorasyon materyalleri etiyolojik nedenler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada OLL tanısı almış hastalarda ve kontrol grubunda dental yama testi sonuçlarını karşılaştırmayı ve sonuçlar doğrultusunda ilişkili olabilecek materyalin değiştirilmesi ya da uzaklaştırılması sonrasında gözlenen yanıtları sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya OLL veya OLP tanısı ile takip edilen en az bir tane diş dolgusu ve/veya restorasyon materyali mevcut olan 33 hasta ve 30 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Her iki grupta standart ve dental seri yama testleri eş zamanlı olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hasta grubunda dental seride en sık pozitif reaksiyon saptanan alerjenler paladyum klorid (n=4, %12,12), benzoil peroksit (n=2, %6,06) idi. OLL’li 33 hastanın sekizinde dental, sekizinde standart seride pozitif reaksiyon saptandı. Standart ve dental serideki yama testi pozitif reaksiyon oranları açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmedi. On hastaya yama testleri sonuçları doğrultusunda dolgu ve/veya protezlerinin değiştirilmesi ya da çıkarılması önerildi. Bir hastanın tüm amalgam dolguları çıkarıldıktan sonra, bir hastanın ise tüm amalgam dolguları değiştirildikten sonra şikayetlerinde tamamen düzelme izlendi. Bir hastada mevcut diş protezi değiştirildikten sonra şikayetlerinde düzelme tespit edildi.
Sonuç: Oral mukozada likenoid lezyonu olan ve birlikte dental restorasyon materyali olan hastalarda dental yama testi yapılmalıdır. Dental restorasyon materyali ile ilişkili bir alerjene karşı reaksiyon saptanırsa dolgu ve/veya protezde değişiklik yapılması önerilmelidir.

Anahtar Kelimeler: oral likenoid lezyon, kontakt stomatit, dental yama testi

Emine Buket Şahin, Fatma Çetinözman, Nihal Avcu, Ayşen Karaduman. Evaluation of patients with oral lichenoid lesions by dental patch testing and results of removal of the dental restoration material. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(4): 150-156

Corresponding Author: Emine Buket Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale