E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of psoriasis patients with a rheumatologic questionnaire efficiently aids in early detection of psoriatic arthritis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 88-91 | DOI: 10.4274/turkderm.87405

Evaluation of psoriasis patients with a rheumatologic questionnaire efficiently aids in early detection of psoriatic arthritis

Sibel Doğan1, Nilgün Atakan1, Sema Koç Yıldırım1, Umut Kalyoncu2, Abdülsamet Erden2
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Ankara, Turkey
2Department of Internal Diseases Division of Rheumatology, Ankara, Turkey

Background and Design: Psoriatic arthritis (PsA), enthesitis and/or soft tissue swelling accompany psoriasis in 6-30% of all psoriatic patients. Early recognition of PsA is crucial since it is a serious disabling comorbidity with irreversible complications.
Materials and Methods: Patients, who were admitted to the outpatient clinic of Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Dermatology between March 2014 and 2015 with plaque psoriasis lacking any prior PsA diagnosis, were enrolled for this study. Demographic data, previous treatment history, laboratory parameters and physical examination of the patients were collected. All patients were examined by the same physician with a rheumatologic questionnaire that consists of five questions about any accompanying rheumatologic complaints. All patients who had at least one positive answer were consulted with the department of rheumatology at the same center.
Results: Two hundred and twenty-three patients were included, 58% (n=129) were male and 42% (n=94) were female. The mean age of the patients was 43.46±14.31 years. The mean Psoriasis Area and Severity Index score was 12.66±9.89 standard deviation. The most common complaint detected by the questionnaire was myalgia/arthralgia at rest in 28% (n=62) of the patients. 30% (n=69) of the patients were consulted to rheumatology for a positive answer on the questionnaire and 24% (n=53) of the patients were evaluated by a rheumatologist. 51% (n=27) of the evaluated patients were diagnosed with a rheumatologic disease which were PsA in 40% (n=21), sacroiliitis in 6% (n=3), ankylosing spondylitis in 4% (n=2), and unspecified connective tissue disease in one patient.
Conclusion: The improvement of dermatologist’s skills about suspecting, questioning and examining PsA symptoms is crucial for early diagnosis. This study concludes that a standard rheumatologic questionnaire efficiently helps dermatologists to predict PsA in psoriatic patients.

Keywords: Psoriasis, psoriatic arthritis, questionnaire

Psoriazisli hastalarda romatolojik anket ile değerlendirilme erken psoriatik artrit tanısı saptanmasına verimli biçimde yardımcı olur

Sibel Doğan1, Nilgün Atakan1, Sema Koç Yıldırım1, Umut Kalyoncu2, Abdülsamet Erden2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Psoriatik artrit (PsA), entezit ve/veya yumuşak doku şişliği tüm psoriazisli hastaların yaklaşık %6-30’unda birlikte görülmektedir. Geri dönüşü olmayan komplikasyonlar ile giden sakatlayıcı ciddi bir komorbidite olması nedeniyle PsA’nın erken tanısı önemlidir.
Gereç ve Yöntem: Mart 2014-Mart 2015 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvuran öncesinde PsA tanısı olmayan plak psoriazisli hastalar çalışmaya dahil edildi. Demografik bilgiler, daha önce alınan tedaviler, laboratuvar parametreler ve muayene bulguları toplandı. Tüm hastalara aynı hekim tarafından eşlik edebilecek romatolojik şikayetler ile ilgili hazırlanmış beş sorudan oluşan romatolojik anket uygulandı. En az bir soruya pozitif yanıt veren hastalar aynı merkezin romatoloji bölümüne konsülte edilerek değerlendirildi.
Bulgular: İki yüz yirmi üç hasta çalışmaya dahil edildi, %58’i (n=129) erkek ve %42’si (n=94) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 43,46±14,31 yıldı. Ortalama Psoriazis Alan ve Şiddet İndeks skoru 12,66±9,89 idi. Ankette en sık saptanan şikayet istirahatte miyalji/artralji varlığı olarak hastaların %28’inde (n=62) saptandı. Hastalardan ankette en az bir pozitif yanıtı olan %30’u (n=69) romatoloji bölümüne konsülte edildi, bu hastaların %24’ü (n=53) romatoloji tarafından değerlendirildi. Bu hastaların %40’ında (n=21) PsA, %6’sında (n=3) sakroiliit, %4’ünde (n=2) ankilozan spondilit ve bir hastada tanımlanamayan bağ doku hastalığı olmak üzere hastaların %51’i (n=27) hasta romatolojik hastalık tanısı aldı
Sonuç: Dermatoloji hekimlerinin PsA semptomlarından şüphelenme, bu belirtileri sorgulama ve muayene yetilerinin geliştirilmesi erken tanının sağlanabilmesi için önemlidir. Bu çalışmada psoriazisli hastalarda standart bir romatolojik anket uygulaması ile verimli biçimde PsA tanısının tahmin edilebileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, psoriatik artrit, anket

Sibel Doğan, Nilgün Atakan, Sema Koç Yıldırım, Umut Kalyoncu, Abdülsamet Erden. Evaluation of psoriasis patients with a rheumatologic questionnaire efficiently aids in early detection of psoriatic arthritis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 88-91

Corresponding Author: Sibel Doğan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale