E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Adult Still's disease: An unusual case with atypical skin and histopathological findings [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(3): 111-113 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.87522

Adult Still's disease: An unusual case with atypical skin and histopathological findings

Ayşe Tunçer Vural1, Deren Özcan1, Merih Tepeoğlu2
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey

Adult Still's disease is a rare, acute systemic inflammatory disease characterized by a sudden rising fever, arthralgia/arthritis, neutrophilic leukocytosis and a typical salmon-colored macular or maculopapular rash associated elevated fever. Recently, atypical skin lesions with broad spectrum clinical features and distinctive histopathological findings have been reported in a rare case with active disease. Herein, we report an unusual case of Adult Still disease was presented and the characteristic features of atypical disease were highlighted.

Keywords: Adult-onset Still disease, atypical eruption, necrotic keratinocyte, persistent pruritic papules and plaques

Erişkin Still hastalığı: Atipik deri ve histopatolojik bulguları ile alışılmadık bir olgu

Ayşe Tunçer Vural1, Deren Özcan1, Merih Tepeoğlu2
1Başkent University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey
2Başkent University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, Turkey

Erişkin Still hastalığı aniden yükselen ateş, artralji/artrit, nötrofilik lökositoz ve ateşin yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan tipik somon rengi maküler veya makülopapüler döküntü ile karakterize, sebebi bilinmeyen, nadir görülen akut sistemik enflamatuvar bir hastalıktır. Yakın zamanda, aktif hastalığı olan nadir bir olguda geniş spektrumda klinik özellikler ve kendine özgü histopatolojik bulgular ile seyreden atipik deri lezyonları raporlanmıştır. Burada, alışılmadık bir Erişkin Still hastalığı olgusu sunulmuş ve atipik hastalığın karakteristik özellikleri vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erişkin Still hastalığı, atipik erüpsiyon, nekrotik keratinosit, persistan pruritik papül ve plaklar

Ayşe Tunçer Vural, Deren Özcan, Merih Tepeoğlu. Adult Still's disease: An unusual case with atypical skin and histopathological findings. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(3): 111-113

Corresponding Author: Deren Özcan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale