E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The effect of systemic therapies on hemogram parameters and C-reactive protein in patients with psoriatic arthritis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 94-100 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.88614

The effect of systemic therapies on hemogram parameters and C-reactive protein in patients with psoriatic arthritis

Sema Koç Yıldırım1, Neslihan Demirel Öğüt1, Alper Yıldırım2
1Uşak University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Uşak, Türkiye
2Uşak Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, Division of Rheumatology, Uşak, Türkiye

Background and Design: Although some inflammatory markers were elevated in patients with psoriatic arthritis (PsA) compared to healthy controls, are few studies evaluated the effects of systemic treatments for PsA on these markers. The aim of this study is to investigate the changes in hemogram parameters and C-reactive protein (CRP) in PsA patients receiving systemic therapies.
Materials and Methods: In this retrospective study, hemogram parameters, CRP, and systemic inflammation indices [neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio, systemic immune-inflammation index (SII), and systemic inflammation response index (SIRI)] of 50 PsA patients were analyzed before and in the third month of the treatments.
Results: While mean corpuscular hemoglobin (MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), and hemoglobin (Hb) were higher in the third month of all treatments compared to the baseline (p=0.009, 0.003, and 0.036, respectively), platelet, CRP and SII were lower (p=0.001, 0.000, and 0.000, respectively). In the biological therapy group (n=21), platelet, SIRI, and SII were lower, while MCHC was higher in the third month than baseline (p=0.023, 0.033, 0.000, and 0.003, respectively). CRP and SII were lower in the third month of the non-biologic treatment group (n=29) compared to the baseline, and MCH and mean corpuscular volume (MCV) were higher (p=0.001, 0.000, 0.027, and 0.044, respectively). No statistically different changes were recorded in NLR, PLR, and other parameters.
Conclusion: Hb, MCH, and MCHC increased, and platelet, CRP, and SII decreased in the third month of all systemic therapies. MCV was higher in the non-biologic treatment group, and SIRI was lower in the biological treatment group in the third month than baseline. Therefore, these parameters may be useful for monitoring the effects of treatments in PsA.

Keywords: Systemic treatments, biologics, psoriatic arthritis, hemogram parameters, C-reactive protein

Psoriatik artritli hastalarda sistemik tedavilerin hemogram parametreleri ve C-reaktif protein üzerine etkisi

Sema Koç Yıldırım1, Neslihan Demirel Öğüt1, Alper Yıldırım2
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Uşak, Türkiye
2Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Uşak Türkiye

Amaç: Psoriatik artritli (PsA) hastalarda sağlıklı kontrollere göre bazı enflamatuvar belirteçlerde yükseklik olduğu tespit edilmekle beraber PsA’da kullanılan sistemik tedavilerin bu belirteçler üzerine etkisini değerlendiren az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı sistemik tedavi almakta olan PsA hastalarında bu tedavilerin hemogram parametreleri ve C-reaktif protein (CRP) üzerine etkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 50 PsA hastasının tedavi öncesi ve tedavilerinin 3. ayında olmak üzere hemogram parametreleri, CRP ve sistemik enflamasyon indeksleri [nötrofil-lenfosit oranı (NLR), trombosit-lenfosit oranı, sistemik immünoenflamasyon indeksi (SII) ve sistemik enflamasyon yanıt indeksi (SIRI)] analiz edildi.
Bulgular: Ortalama eritrosit hemoglobini (MCH), ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) ve hemoglobin (Hb) tüm tedavilerin üçüncü ayında başlangıca göre daha yüksekken (sırasıyla; p=0,009, 0,003 ve 0,036) trombosit sayısı, CRP ve SII ise daha düşüktü (sırasıyla; p=0,001, 0,000 ve 0,000). Biyolojik tedavi grubunda (n=21) trombosit, SIRI ve SII 3. ayda başlangıca göre daha düşük, MCHC daha yüksekti (sırasıyla; p=0,023, 0,033, 0,000 ve 0,003). Biyolojik olmayan tedavi grubunda ise (n=29) 3. ayda başlangıca göre CRP ve SII daha düşük, MCH ve ortalama eritrosit hacmi (MCV) daha yüksekti (sırasıyla; p=0,001, 0,000, 0,027 ve 0,044). NLR, PLR ve diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik izlenmedi.
Sonuç: Tüm sistemik tedavilerle 3. ayda Hb sayısı, MCH ve MCHC artarken trombosit sayısı, CRP ve SII azalmıştır. Ek olarak biyolojik olmayan tedavi grubunda bazale göre tedavilerin 3. ayında MCV daha yüksek iken, biyolojik tedavi grubunda ise SIRI daha düşük bulunmuştur. Bu parametreler tedavilerin PsA’daki etkilerini izlemek için yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Sistemik tedaviler, biyolojikler, psoriatik artrit, hemogram parametreleri, C-reaktif protein

Sema Koç Yıldırım, Neslihan Demirel Öğüt, Alper Yıldırım. The effect of systemic therapies on hemogram parameters and C-reactive protein in patients with psoriatic arthritis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 94-100

Corresponding Author: Sema Koç Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale