E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among dermatologists in Turkey [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 31-36 | DOI: 10.4274/turkderm.88964

The knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among dermatologists in Turkey

Kürşat Göker1, Hamza Yıldız2, Ercan Karabacak3, Bilal Doğan3
1Beytepe Military Hospital, Department Of Dermatology, Ankara, Turkey
2Eskisehir Military Hospital, Department Of Dermatology, Eskisehir, Turkey
3Gata Haydarpasa Training Hospital, Department Of Dermatology, Istanbul, Turkey

Background and Design: This study aimed to evaluate the knowledge of dermatologists on Complementary and Alternative Medicine (CAM), common methods that are widely used in their daily practices and their general approach about CAM.
Materials and Methods: This cross-sectional and descriptive study was carried out between May 2012 and May 2013. A questionnaire comprising 14 questions was sent to dermatologists via electronic mail. The questionnaires which were returned completely and correctly were included in the study.
Results: Two hundred questionnaires were taken into consideration. 25.5% of participants were working at universities, while 20% were working at training and research hospitals, 21% were working at public hospitals and the other 33% were working at private hospitals. 80.5% of participants have “little, a little and not at all”, 16 % moderate and the other 3.5% of them had only “a lot, very much” level of information about CAT. The most frequently recommended methods among the dermatologist were topical herbal treatment (59.6%), oral herbal treatment (48.1%), herbal shampoo (46.2%), and dietary supplement and thermal spring (38.5%), respectively.
Conclusion: Although many of our colleagues have lack of information about CAM, a considerable number of them could use CAM in their daily practices. A substantial proportion of dermatologists would like to be better informed about CAM.

Keywords: Herbal treatment, complementary and alternative medicine

Türkiye’de çalışan dermatologların tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri hakkında bilgi ve yaklaşımları

Kürşat Göker1, Hamza Yıldız2, Ercan Karabacak3, Bilal Doğan3
1Beytepe Asker Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Eskişehir Asker Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Eskişehir, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmayla ülkemizdeki dermatologların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) yöntemleri hakkındaki bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışma Mayıs 2012 ve Mayıs 2013 tarihleri arasında yapıldı. On dört sorudan oluşan anket elektronik posta ile dermatologlara gönderildi. Çalışmamıza, sorularımızı tam ve hatasız doldurulan anketler dâhil edildi.
Bulgular: İki yüz anket değerlendirmeye alındı. Katılımcıların %25,5’inin üniversite hastanelerinde, %20’sinin eğitim ve araştırma hastanelerinde, %21’inin devlet hastanelerinde ve %33’ünün de özel hastanelerde çalıştığı gözlendi. Katılımcıların %80,5’i “az, çok az ve hiç yok”, % 16’sı “orta”, %3,5’i “çok iyi ve iyi” düzeyde bilgi sahibi olduklarını belirtti. En sık önerilen yöntemler sırasıyla; topikal bitkisel ürünler %59,6; oral bitkisel ürünler %48,1; bitkisel şampuanlar %46,2; gıda desteği %38,5; akupunktur ve kaplıca %32,7 şeklindeydi.
Sonuç: Birçok meslektaşımızın TAT konusundaki bilgileri sınırlı olmasına karşın birçoğunun günlük yaşantısında mesleklerini icra ederken TAT önerdikleri anlaşılmıştır. Dermatologlarımızın önemli bir oranı TAT yöntemleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı istemektedirler.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel tedavi, tamamlayıcı ve alternatif tıp

Kürşat Göker, Hamza Yıldız, Ercan Karabacak, Bilal Doğan. The knowledge and attitudes towards complementary and alternative medicine among dermatologists in Turkey. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 31-36

Corresponding Author: Hamza Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale