E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Prophylactic Antiviral Treatment in Recurrent Herpes Zoster: A Case Report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 111-114 | DOI: 10.4274/turkderm.45.26

Prophylactic Antiviral Treatment in Recurrent Herpes Zoster: A Case Report

Hatice Gamze Bayram1, Hamdi Özcan1, Yaşar Bayındır2
1Department Of Dermatology, İnönü University, Medical Faculty, Malatya, Turey
2Department Of Infectious Disease And Clinical Microbiology, İnönü University, Medical Faculty, Malatya, Turkey

Herpes zoster (HZ) occurs in older ages with activation of varicella-zoster virus (VZV) which persists in a dormant phase within the dorsal root ganglia. The incidence of HZ in immunosuppressed patients is 20-100 times higher and the clinical progress is more severe than in immunocompetent individuals. A 48-year-old man who had been diagnosed with acute myelocytic leukemia type M3 and had been treated with immunosuppressive agents was admitted to our clinic. The patient was clinically diagnosed as having HZ. He was treated with acyclovir 800 mg five times daily for 7 days. In the consecutive three months, he attended our clinic again with similar complaints. The left cervical (C)5, C6 dermatomes were involved at the fourth attack of HZ. Multinucleated giant cells were determined on the Tzanck smear. VZV DNA was detected by polymerase chain reaction (PCR). Treatment with valacyclovir 1 g three times daily for 14 days was prescribed and then, prophylactic treatment with valacyclovir 500 mg two times a day was administered. Although immunosuppressive treatment was continued, no new attacks of herpes zoster occurred. We think that prophylactic antiviral therapy should be initiated in immunosuppressive individuals who have recurrent herpes zoster attacks.

Keywords: Herpes zoster, recurrent, prophylactic treatment, immunosuppression

Rekürren Herpes Zoster Olgusunda Profilaktik Antiviral Tedavi

Hatice Gamze Bayram1, Hamdi Özcan1, Yaşar Bayındır2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Herpes zoster (HZ); sıklıkla yaşamın ilerleyen dönemlerinde, arka kök ganglionlarında eylemsiz halde bulunan varisella zoster virüsü (VZV)’nün aktifleşmesi ile ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda HZ insidansı 20-100 kat kadar artmıştır ve daha şiddetli seyretmektedir. Akut myelositik lösemi (AML) tip M3 tanısıyla immunsupresif tedavi uygulanan 48 yaşında erkek hasta polikliniğimize başvurdu. Hastaya klinik olarak HZ tanısı konuldu. Asiklovir 5x800 mg/gün ile HZ tedavisi yapıldı. Hasta ardışık olarak 3 ay üst üste benzer şikayetlerle tekrar başvurdu. Hastanın dördüncü herpes zoster atağında sol servikal (C)5, C6 dermatom alanları tutulmuştu. Tzanck yaymada multinükleer dev hücreler izlendi. Vezikülden alınan örnekte VZV DNA’sı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) pozitif bulundu. Valasiklovir 3x1 gr 14 gün süreyle uygulandı ve ardından valasiklovir 2x500 mg ile profilaktik tedaviye başlandı. Daha sonra immunsüpresif tedaviye davam edilmesine rağmen HZ atakları gözlenmedi. Bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde tekrarlayan HZ atağı gelişmesi durumunda profilaktik antiviral tedavi uygulaması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, rekürrens, profilaktik tedavi, immunsupresyon

Hatice Gamze Bayram, Hamdi Özcan, Yaşar Bayındır. Prophylactic Antiviral Treatment in Recurrent Herpes Zoster: A Case Report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 111-114

Corresponding Author: Hatice Gamze Bayram, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale