E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of arterial stiffness in patients with psoriasis vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 14-21 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.89725

Evaluation of arterial stiffness in patients with psoriasis vulgaris

Emine Çölgeçen1, Hüseyin Ede2, Mustafa Fatih Erkoç3, Yurdanur Akyüz3, Ali Rıza Erbay2
1Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Yozgat, Turkey
2Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Yozgat, Turkey
3Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Yozgat, Turkey

Background and Design: This study aimed to compare neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), carotid intima-media thickness (CIMT), epicardial fat tissue (EFT), and arterial stiffness values of psoriatic patients with healthy subjects and to determine the relation of these parameters with the severity of psoriasis.
Materials and Methods: This study included 102 patients with psoriasis and 102 control subjects matched according to age and gender. CIMT, echocardiographic EFT, arterial stiffness [aortic stiffness index (ASI) and aortic distensibility], anthropometric measurements, psoriasis area and severity index (PASI) score, and metabolic parameters were measured in all patients.
Results: The mean NLR in the psoriasis group were significantly higher than in the healthy group (2.3±0.74 vs 1.49±0.36; p<0.01). Additionally, CIMT (0.95±0.25 vs 0.57±0.13 mm; p<0.01), EFT (0.77±0.23 vs 0.42±0.12 cm; p<0.01), and ASI (3.21±0.37 vs 2.55±0.28; p<0.01) were significantly increased in patients with psoriasis than control subjects. Also, NLR was shown to be higher among psoriatic patients with PASI of ≥10. NLR was not correlated with CIMT, EFT, and ASI in psoriatic patients. Among psoriatic patients, ASI and EFT were positively correlated with age, body mass index, waist circumference, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, triglyceride, and uric acid, whereas CIMT was positively correlated with age and waist circumference (p<0.05 for all comparisons).
Conclusion: We found that psoriatic patients had higher atherosclerotic burden than healthy subjects and NLR had a stronger relation with the severity of psoriasis.

Keywords: Arterial stiffness, carotid intima-media thickness, epicardial fat tissue, neutrophil-lymphocyte ratio, psoriasis vulgaris

Psoriazis vulgaris hastalarında arteriyel sertliğin değerlendirilmesi

Emine Çölgeçen1, Hüseyin Ede2, Mustafa Fatih Erkoç3, Yurdanur Akyüz3, Ali Rıza Erbay2
1Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
2Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
3Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radiyoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat

Amaç: Psoriatik hastaların nötrofil-lenfosit oranı (NLO), karotis intima media kalınlığı (KİMK), epikardiyal yağ dokusu (EYD) kalınlığı ve arteryel sertlik değerlerini sağlıklı denekler ile karşılaştırmayı ve bu parametrelerin psoriazis şiddeti ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya psoriazisli 102 hasta, yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiş 102 kontrol dahil edildi. Tüm hastalarda KİMK, ekokardiyografik EYD, arteryel sertlik [aortik sertlik indeksi (ASİ) ve aortik esneyebilirlik], antropometrik ölçümler, psoriazis alan ve şiddet indeksi (PAŞİ) skoru ve metabolik parametreler ölçüldü.
Bulgular: Psoriazis grubunda ortalama NLO sağlıklı deneklere göre anlamlı şekilde daha yüksekti (2,3±0,74’e karşılık 1,49±0,36; p<0,01). Ek olarak, KİMK, EYD ve ASİ psoriazisli hastalarda kontrollere kıyasla anlamlı şekilde yüksekti (sırasıyla; 0,95±0,25’e karşılık 0,57±0,13 mm; p<0,01; 0,77±0,23’e karşılık 0,42±0,12 cm; p<0,01; 3,21±0,37’ye karşılık 2,55±0,28; p<0,01). Ayrıca, NLO’nun PAŞİ skoru ≥10 olan psoriatik hastalarda daha yüksek olduğu gösterildi. Psoriatik hastalarda NLO değeri KİMK, EYD ve ASİ ile korelasyon göstermiyordu. Psoriazisli hastalarda ASİ ve EYD yaş, vücut kitle indeksi, bel çevresi, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, trigliserit ve ürik asit düzeyleri ile pozitif korelasyona sahipken, KİMK yaş ve bel çevresi ile negatif korelasyona sahipti (tüm karşılaştırmalar için p<0,05).
Sonuç: Psoriatik hastaların sağlıklı deneklere kıyasla daha fazla aterosklerotik yüke sahip olduğunu ve NLO’nun psoriazis şiddeti ile güçlü bir ilişkisi olduğunu bulduk.

Anahtar Kelimeler: Arteryel sertleşme, karotis intima media kalınlığı, epikardiyal yağ dokusu, nötrofil-lenfosit oranı, psoriazis vulgaris

Emine Çölgeçen, Hüseyin Ede, Mustafa Fatih Erkoç, Yurdanur Akyüz, Ali Rıza Erbay. Evaluation of arterial stiffness in patients with psoriasis vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 14-21

Corresponding Author: Emine Çölgeçen, Türkiye
LookUs & Online Makale