E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of ischemia-modified albumin level and parameters related with oxidative stress in early onset androgenetic alopecia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 115-118 | DOI: 10.4274/turkderm.89814

Evaluation of ischemia-modified albumin level and parameters related with oxidative stress in early onset androgenetic alopecia

Hülya Nazik1, Selçuk Nazik2, Zeynep Küskü Kiraz3, Feride Çoban Gül4, Betül Demir5
1Bingöl State Hospital, Clinic of Dermatology, Bingöl, Turkey
2Bingöl Maternity and Children’s Hospital, Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Bingöl, Turkey
3Bingöl State Hospital, Clinic of Biochemistry, Bingöl, Turkey
4Elazığ Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Elazığ, Turkey
5Fırat University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Elazığ, Turkey

Background and Design: Ischemia-modified albumin (IMA) is a biomarker, which is an indicator of ischemia and oxidative stress, and measured by the albumin cobalt binding test. Androgenetic alopecia (AGA) is the most important cause of hair loss in males. Hair loss that is affected by androgenic hormones, age, and ethnic, family and environmental factors, may lead to psychological, social and physical problems in some individuals. The aim of the present study was to investigate the factors affecting AGA, and the correlation between AGA and IMA.
Materials and Methods: Fifty male patients with AGA aged 18-35 years and 30 males of similar age without AGA were included in the study. Patients with AGA stage 3 or higher were included in the study group. Blood samples were collected after a 12-hour fasting period. Blood glucose, total cholesterol, high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL), triglyceride, insulin, testosterone, dehydroepiandrosterone-sulfate (DHEA-S), and albumin levels were analyzed using an autoanalyzer. IMA values were evaluated using a MINDRAY BS 2000 autoanalyzer.
Results: A total of 80 individuals were included in the study. There was no significant difference in mean age (p=0.179), body mass index (p=0.847), DHEA-S (p=0.247), testosterone (p=0.874), lipid profile [triglyceride (p=0.086), total cholesterol (p=0.492), HDL (p=0.993), LDL (p=0.544)], insulin resistance (p=0.399) and IMA (p=0.976) between study group and control group. Additionally, a family history of alopecia was found to be significantly higher in the study group (p=0.000). Moreover, there was a positive correlation between AGA grade and insulin resistance (r=0.296; p=0.037).
Conclusion: AGA, which leads to many cosmetic and psychosocial problems, was more frequent in individuals with a family history of alopecia; also, there was a positive correlation between AGA stage and insulin resistance. On the other hand, there was no significant correlation between AGA and IMA.

Keywords: Ischemia-modified albumin, androgenetic alopecia, insulin resistance

Erken başlangıçlı androgenetik alopeside iskemi modifiye albümin düzeyi ve oksidatif stres ile ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi

Hülya Nazik1, Selçuk Nazik2, Zeynep Küskü Kiraz3, Feride Çoban Gül4, Betül Demir5
1Bingöl Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
2Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bingöl, Türkiye
3Bingöl Devlet Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Bingöl, Türkiye
4Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Elazığ, Türkiye
5Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Amaç: İskemi modifiye albümin (İMA), albümin kobalt bağlama testi ile ölçülen, iskemi ve oksidatif stresin göstergesi olan bir biyomarkırdır. Androgenetik alopesi (AGA) erkeklerde görülen saç kaybının en önemli nedenidir. Androjenik hormonlar, yaş, etnik, ailesel ve çevresel faktörlerden etkilenen saç kaybı bireylerde ruhsal, sosyal ve fiziksel yetersizliklere yol açabilmektedir. Bu çalışmada AGA’yı etkileyen faktörler ve çeşitli alanlarda kullanılan önemli bir belirteç olan İMA ile AGA arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya AGA’sı olan 50 erkek olgu ile (18-35 yaş arasındaki) AGA’sı olmayan 30 erkek olgu (aynı yaş aralığında) alındı. Evre 3 ve üzerinde olanlar çalışma grubuna dahil edildi. Kan örnekleri 12 saat açlık sonrası alındı. Kan glukoz, total kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL), trigliserid, insülin, testosteron ve dehidroepiandesteron-sülfat (DHEA-S) ve albümin değerleri otoanalizörde bakıldı. İMA örnekleri MINDRAY BS 2000 otoanalizörüne aplike edilerek çalışıldı. Bulgular: Çalışmaya 50 AGA’lı 30 kontrol toplam 80 olgu alındı. Çalışma grubu ile kontrol grubu yaş ortalaması (p=0,179), vücut kitle indeksi (p=0,847), DHEA-S (p=0,247), testosteron (p=0,874), lipit profili [trigliserid (p=0,086), total kolesterol (p=0,492), HDL (p=0,993), LDL (p=0,544)], insülin direnci (p=0,399) ve İMA (p=0,976) açısından değerlendirildiğinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Buna karşın ailede kellik öyküsü çalışma grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede fazlaydı (p=0,000) ve AGA derecesi ile insülin direnci arasında pozitif yönde bir korelasyon vardı (r=0,296; p=0,037).
Sonuç: Kozmetik ve psikososyal birçok soruna neden olan AGA’nın; ailesinde kellik öyküsü olanlarda daha sık gözlendiği ve AGA derecesi ile insülin direnci arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğu saptandı. AGA ile İMA arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: İskemi modifiye albümin, androgenetik alopesi, insülin direnci

Hülya Nazik, Selçuk Nazik, Zeynep Küskü Kiraz, Feride Çoban Gül, Betül Demir. Evaluation of ischemia-modified albumin level and parameters related with oxidative stress in early onset androgenetic alopecia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(4): 115-118

Corresponding Author: Hülya Nazik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale