E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of COVID-19 risk in patients on systemic retinoid therapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 109-112 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.90132

Evaluation of COVID-19 risk in patients on systemic retinoid therapy

Emine Müge Acar1, Kemal Özyurt2, Rukiye Akyol3
1VM Medicalpark Keçiören Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey
2Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venerology, Kırşehir, Turkey
3Kırşehir Training and Research Hospital, Clinic of Clinical Microbiology, Kırşehir, Turkey

Background and Design: Systemic retinoids are commonly used medications in dermatology and indicated in various skin disorders such as acne vulgaris and psoriasis. Data about the risk of Coronavirus disease-2019 (COVID-19) in patients using systemic retinoids are limited. Thus, this study aimed to investigate the risk of COVID-19 in patients undergoing systemic retinoid therapy.
Materials and Methods: A total of 186 patients who have undergone systemic isotretinoin and acitretin therapy were recruited. Patients who presented to the dermatology clinic for various skin diseases, such as eczema, vitiligo, tinea, etc., who were not on systemic retinoid therapy, and who received topical medications comprised the control group. The development of COVID-19 in the retinoid therapy group and the control group was retrospectively reviewed using hospital database.
Results: The mean age of the patients in the retinoid therapy group was 25.72±0.67 and that in the control group was 25.4±0.62. Moreover,165 patients received isotretinoin, and 21 patients received acitretin treatment. The isotretinoin dosage ranged from 0.5 to 0.8 mg/kg wheras the acitretin dosage ranged between 10 and 25 mg/day. Two patients (1.07%) in the retinoid therapy group and 8 (4.3%) patients in the control group were diagnosed with COVID-19. None of the patients receiving acitretin was diagnosed with COVID-19. COVID-19 diagnosis was established in the 2nd and 3rd months of isotretinoin treatment, and lung involvement was not observed. No significant difference regarding the number of COVID-19 cases and disease severity was found between the two groups (p=0.105; p=0.258, respectively).
Conclusion: Isotretinoin and acitretin use was not associated with increased COVID-19 risk or disease severity. Systemic retinoids appear to be a safe treatment modality in the COVID-19 era.

Keywords: Systemic retinoid, isotretinoin, acitretin, COVID-19, risk

Sistemik retinoid tedavisi alan hastalarda COVID-19 riskinin değerlendirilmesi

Emine Müge Acar1, Kemal Özyurt2, Rukiye Akyol3
1VM Medicalpark Keçiören Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kırşehir
3Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kırşehir

Amaç: Sistemik retinoidler dermatolojide akne vulgaris ve psoriazis gibi çeşitli hastalıklarda endike olan yaygın kullanılan tedavilerdir. Sistemik retinoid kullanan hastalarda Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) gelişimi riski ile ilgili çalışmalar kısıtlı sayıdadır. Çalışmanın amacı sistemik retinoid tedavisi alan hastalarda COVID -19 gelişimi riskini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Sistemik izotretinoin ve asitretin tedavisi almakta olan 186 hasta çalışmaya alındı. Çeşitli dermatolojik hastalıkları (ekzema, vitiligo, tinea vs.) nedeniyle dermatoloji kliniğine başvurmuş topikal medikasyonlarla tedavi edilen ve sistemik retinoid tedavisi almayan 186 hasta kontrol grubu olarak alındı. Hastane verileri incelenerek sistemik retinoid tedavi grubunda ve kontrol grubunda COVID-19 gelişimi retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Retinoid tedavi grubundaki hastaların yaş ortalaması 25,72±0,67, kontrol grubundaki hastaların ise 25,4±0,62 olarak saptandı (p=0,27). Yüz altmış beş hasta isotretinoin, 21 hasta asitretin tedavisi almıştı. İzotretinoin dozu 0,5-0,8 mg/kg arasında, asitretin dozu ise 10-25 mg/kg arasında değişmekteydi. İzotretinoin almakta olan 2 hastada, kontrol grubundaki 8 hastada COVID-19 gelişimi izlendi. Asitretin kullanan hastaların hiçbirinde COVID-19 gelişimi görülmedi. COVID-19 tanısı izotretinoin tedavisinin 2. ve 3. ayında konuldu ve akciğer tutulumu saptanmadı. İki grup arasında COVID-19 gelişen olgu sayısı ve hastalık şiddetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,105; p=0,258).
Sonuç: İzotretinoin ve asitretin kullanımı COVID-19 gelişimi riski ve hastalık şiddeti açısından risk artışı oluşturmamaktadır. COVID-19 sürecinde sistemik retinoid tedavileri güvenli tedavi modaliteleri olarak gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sistemik retinoid, izotretinoin, asitretin, COVID-19, risk

Emine Müge Acar, Kemal Özyurt, Rukiye Akyol. Evaluation of COVID-19 risk in patients on systemic retinoid therapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 109-112

Corresponding Author: Emine Müge Acar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale