E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Idiopathic Circumscripta Calcinosis Cutis of the Fingers [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 117-119 | DOI: 10.4274/turkderm.90958

Idiopathic Circumscripta Calcinosis Cutis of the Fingers

Ömer Çalka1, Serap Güneş Bilgili1, Ayşe Serap Karadağ1, Gülay Bulut2, Sevda Göçer Önder1
1Department Of Dermatology, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
2Department Of Pathology, Cardiovascular Training And Research Hospital, Van, Turkey

Calcinosis cutis is an uncommon disorder characterized by deposition of insoluble calcium salts in the skin. Based on the etiology of the deposition calcinosis cutis may be devided into four major groups namely metastatic, dystrophic, idiopathic, and iatrogenic. The pathophysiology of calcinosis cutis remains unclear. The dystrophic form is the most common whereas the idiopathic one is the rarest. Idiopathic calcinosis cutis occurs in the absence of any identifiable causes and is not associated with drug use. Idiopathic calcinosis cutis has two major types called localized (circumscript) and generalized (universalis). Localized type generally involves the vulva, scrotum, penis and breast. A definitive diagnosis requires the histologic demonstration of the accumulation of calcium in the skin and exclusion of other clinic types.There is not an effective treatment for the disease. A 47-year-old woman referred to our outpatient clinic for painless, yellowish-white nodules on her hand enduring for 30 years. A diagnosis of idiopathic calcinosis cutis was made by clinical and histological findings. We present this case because localization of lesions in our case was previously unreported in the literature to our knowledge.

Keywords: Calcinosis cutis, idiopathic, circumscripta calcinosis cutis.

El Parmaklarına Lokalize İdyopatik Kalsinozis Kutis

Ömer Çalka1, Serap Güneş Bilgili1, Ayşe Serap Karadağ1, Gülay Bulut2, Sevda Göçer Önder1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Van
2Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Van

Kalsinozis kutis, çözünmeyen kalsiyum tuzlarının deride birikimi ile karakterize nadir bir hastalıktır. Etyolojisine göre metastatik, distrofik, idyopatik ve iyatrojenik olmak üzere dört tipi vardır. Kalsinozis kutisin patofizyolojisi bilinmemektedir. Distrofik kalsinozis kutis en sık görülen tip iken, idiyopatik tip çok nadir görülür. İdyopatik tip etyolojisinde herhangi bir neden bulunamayan ve ilaç kullanımıyla ilişkisi olmayan tiptir. Başlıca lokalize (sirkumskript) ve jeneralize (universalis) tipleri bulunmaktadır. Lokalize tip genellikle vulva, skrotum, penis ve memede yerleşmektedir. Kesin tanısı histopatolojik olarak deride kalsiyum birikiminin gösterilmesiyle ve klinik olarak diğer tiplerin dışlanmasıyla konulmaktadır. Etkili bir tedavisi bulunmamaktadır. Polikliniğimize başvuran 47 yaşındaki kadın olgunun ellerinde 30 yıldır var olan ağrısız, sarımsı beyaz renkte nodülleri mevcuttu. Olguya klinik ve histopatolojik bulgularla idiyopatik sirkumskript kalsinozis kutis tanısı konuldu. Olgumuz nadir görülen idyopatik sirkumskript kalsinozis kutisin farklı bir lokalizasyonda olması, lezyonlarının literatürde daha önce bildirilmeyen bir lokalizasyonda olması nedeniyle bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalsinozis kutis, idiyopatik, sirkumskript kalsinozis kutis.

Ömer Çalka, Serap Güneş Bilgili, Ayşe Serap Karadağ, Gülay Bulut, Sevda Göçer Önder. Idiopathic Circumscripta Calcinosis Cutis of the Fingers. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 117-119

Corresponding Author: Ömer Çalka, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale