E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Algorhythmic approach to the etiopathogenesis of chronic urticaria: practical benefits [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 24-28

Algorhythmic approach to the etiopathogenesis of chronic urticaria: practical benefits

Özlem Su1, Nahide Onsun1, Ulviye Atılganoğlu1, Yasemin Balsever Kural1, Serkan Aygın1, Emel Konuk1

Background and Design: Chronic urticaria remains a major problem in terms of etiology and investigation. Physical stimuli and functional autoantibodies are main causes of chronic urticaria. Appropriate challenge tests to identify patient whom physical urticaria and autologous serum skin test to identify patients who have functional autoantibodies are most important tests to show the etiology of chronic urticaria. Materials and Methods: Basic blood, urine and stool examinations and appropriate challenge tests to determine physical urticaria had been performed in 88 patients with
chronic urticaria. The patients associated with angioedema were investigated for the level of C4. The patients who had cholinergic urticaria were examined for atopic dermatitis, allergic asthma, allergic rhinitis and investigated for the level of total IgE /specific IgE. The patients with cold urticaria evaluated for cryoglobulin, cold agglutinin and cryofibrinogen. Autolog serum skin test was performed in 35 patients with chronic urticaria. Results and Conclusion: Challenge tests to determine physical urticaria were positive in 73 (%83,3) of the 88 patients. Cholinergic urticaria was present in 29 (%39,72) of the 73 patients and was the most common of all the physical urticaria. Twenty- seven patients (%36,98) had physical urticaria types concurrently. Autologous serum skin test was positive in 24 (%63,15) of 35 patients with chronic urticaria. We suggest that
physical stimuli and autoimmune antibodies play the most important role in the etiopathogenesis of chronic urticaria.

Keywords: Chronic urticaria, etiopathogenesis, algorhytmic approach, practical benefits

Kronik ürtiker etyopatogenezinde algoritmik yaklaşımın pratikte sağladığı yararlar

Özlem Su1, Nahide Onsun1, Ulviye Atılganoğlu1, Yasemin Balsever Kural1, Serkan Aygın1, Emel Konuk1
SSK Vakıf Gureba Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Kronik ürtikerin etyolojisi ve yapılacak araştırmalar halen çok önemli bir problemdir. Büyük grubu oluşturan fizik ürtikerlerin ayırt edilmesine yönelik uygun "challenge" testler ve fonksiyonel otoantikorların tespitine dayalı otolog serum testi etyolojiyi aydınlatabilecek yöntemlerdir. Buradan yola çıkarak kronik ürtiker tanısı alan 88 olguya belli bir algoritmik yaklaşım dahilinde kan, idrar, gayta incelemeleri ve sık görülen fizik ürtikerler için uygun "challenge" testler uygulandı. Olguların 73'ünde (%83,3) fizik ürtiker saptandı. En sık kolinerjik ürtiker (29 olgu, %39,72) görüldü. Fizik ürtikerli olguların 27'sinde (%36,98) birden fazla fizik ürtiker mevcuttu. Tüm olguların 38'ine otolog serum testi uygulandı. Yirmidördünde (%63,15) test pozitif idi. Bu sonuçlar fizik uyaranlar ile otoimmun mekanizmanın kronik ürtiker etyolojisindeki önemini ortaya koyarak, pahalı ve ayrıntılı araştırmaların gereksizliğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Kronik ürtiker, etyopatogenez, algoritmik yaklaşım, pratik yararlar

Özlem Su, Nahide Onsun, Ulviye Atılganoğlu, Yasemin Balsever Kural, Serkan Aygın, Emel Konuk. Algorhythmic approach to the etiopathogenesis of chronic urticaria: practical benefits. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 24-28
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale