E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Being an academic dermatologist in Turkey: Young academic dermatologists’ perspectives on dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 34-40 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2020.92593

Being an academic dermatologist in Turkey: Young academic dermatologists’ perspectives on dermatology

Sezgi Sarıkaya Solak1, Andaç Salman2
1Trakya University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Edirne, Turkey
2Marmara University School of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, İstanbul, Turkey

Background and Design: This study aims to examine the characteristics of young Turkish academic dermatologists and identify the positive and negative aspects of being an academic dermatologist from their perspectives.
Materials and Methods: A cross-sectional, electronic questionnaire was mailed to dermatologists who work as an assistant professor or faculty member of dermatology in a university or training and research hospital in Turkey. The questions were prepared to evaluate views of young academic dermatologists on academic dermatology.
Results: A total of 37 assistant professors and faculty members of dermatology responded to the survey. The top three reasons for pursuing an academic career and the most satisfying and pleasing aspects of academic life were the opportunity to teach, do research, and deal with complex diseases. Compensation was the least frequently (5.4%) chosen reason to pursue an academic life. Insufficient time (70.3%) was stated to be the most challenging aspect of research activities. The most cited issues respondents stated that they needed support or education were data analysis (78.4%) and training abroad (67.6%).
Conclusion: To our knowledge, this is the first study to evaluate academic dermatology in Turkey. We believe that the present study results provide insight into academic dermatology and might help increase the awareness of the dermatology residents who pursue an academic career

Keywords: Academic, dermatology, Turkey

Türkiye’de akademik dermatolog olmak: Genç akademik dermatologların dermatoloji üzerine bakış açıları

Sezgi Sarıkaya Solak1, Andaç Salman2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Edirne
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Çalışmamız ülkemizdeki genç akademisyen dermatologların özelliklerini değerlendirmeyi ve onların gözünden dermatoloji alanında akademisyen olmanın olumlu ve olumsuz yönlerini incelemeyi amaçlamıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel olarak planlanan çalışmamızda, Türkiye’de bir üniversite veya eğitim ve araştırma hastanesinde, dermatoloji alanında, doktor öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak çalışan dermatologlara elektronik bir anket gönderilmiştir. Anket soruları genç akademisyen dermatologların, akademik dermatoloji hakkındaki görüşlerini değerlendirmek için hazırlanmıştır.
Bulgular: Çalışmamıza doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi ünvanına sahip toplam 37 dermatoloji hekimi katılmıştır. Katılımcılar; akademisyenliği seçmelerinin en önemli nedenlerinin ve akademik yaşamın en tatmin edici yönlerinin, eğitim vermek, araştırma yapmak ve kompleks hastalıklarla uğraşmak olduğunu belirtmişlerdir. Maddi gelir, akademisyenliğin tercih edilmesinde en az etkili (%5,4) neden olarak saptanmıştır. Araştırma yapmanın en zorlayıcı yönünün, araştırma faaliyetleri için yeterli zaman olmaması (%70,3) olduğu öğrenilmiştir. Katılımcılar, desteğe veya eğitime en çok ihtiyaç duydukları konuların, araştırma istatistiklerinin yapılması (%78,4) ve yurtdışında eğitim tecrübesi (%67,6) olduğunu ifade etmişlerdir.
Sonuç: Çalışmamız, bildiğimiz kadarıyla, Türkiye’de dermatoloji alanında akademisyenliği değerlendiren ilk çalışma özelliğini taşımaktadır. Çalışmamızın sonuçlarının, ülkemizde akademik dermatoloji hakkında bilgi sağladığına ve akademik hayata devam etmek isteyen dermatoloji hekimlerinin farkındalığını artırmaya yardımcı olabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akademik, dermatoloji, Türkiye

Sezgi Sarıkaya Solak, Andaç Salman. Being an academic dermatologist in Turkey: Young academic dermatologists’ perspectives on dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(1): 34-40

Corresponding Author: Sezgi Sarıkaya Solak, Türkiye
LookUs & Online Makale