E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The answer of [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 49-49

The answer of


Tanınız nedir 1'in cevabı

Eozinofilili anjiyolenfoid hiperplazi (EALH) nadir görülen, selim, proliferatif, vasküler bir hastalıktır. Olgumuzda olduğu gibi 20- 40 yaş arası beyaz ırk kadınlarda daha sık görülmektedir. Tek ya da çok sayıda kahverengi, pembe, koyu kırmızı renkte papül ve nodüllerle karakterizedir. Sıklıkla baş boyun bölgesine özellikle kulak etrafına yerleşmekle birlikte ağız, gövde, kollar, penis ve vulvada da lezyonlar bildirilmiştir. Yüzeyel veya subkutan yerleşimli olabilir. Genellikle asemptomatiktir ancak bazen ağrılı, kaşıntılı veya pulsatil olabilirler1,2. Olgumuzun hafif kaşıntı dışında semptomu bulunmuyordu. Hastalığın etiyopategenezi tam olarak bilinmemekle birlikte travma ve arteriyovenöz şant ile ilişkili olabileceğine dair görüşler vardır3. Histopatolojisinde dermiste eozinofil ve lenfosit infiltrasyonuyla beraber vasküler proliferasyon görülür. Damar lümeni içine doğru çıkıntı yapmış şiş endotel hücrelerinin görülmesi (Resim 2a, b) (Resim 3) (kaldırım taşı görünümü=Resim 2b ok ile işaretli) EALH tanısı için önemlidir. Endotel hücrelerinin stoplazmasında vokuoller görülebilir2. Bizim olgumuzda da benzer histopatolojik özelliklerin olduğu gözlendi. Ayırıcı tanıda benign lenfoid hiperplazi, lenfoma kutis, sarkoidoz, damardan zengin kutanöz metastazlar düşünülmeli ve özellikle Kimura hastalığı ve anjiosarkomdan ayrıcı tanısı yapılmalıdır. Kimura hastalığında lenf nodu tutulumu, tükrük bezi tutulumu ve derin subkutan tutulum, periferik kanda eozinofili, dokuda lenfoid foliküller ve çok sayıda eozinofil (EALH’ye kıyasla) vardır. Damar endotelinde kaldırım taşı görünümü yoktur. Anjiosarkomda eozinofiller yoktur ve sitolojik olarak atipik ve hemorajiktir. Olgumuzda ele gelen lenf nodu, periferik eozinofili, lenfoid foliküller ve sitolojik atipi yoktu ve damar endotelinde kaldırım taşı görünümü vardı. Bu özellikleriyle Kimura hastalığından ve anjiosarkomdan ayırıcı tanısı yapılmıştır4. EALH nadir olarak kendiliğinden gerilese bile genellikle cerrahi eksizyon gerekir. Ancak olguların üçte birinde eksizyon sonrası nüks olabilmektedir. Çoklu lezyonlarda da cerrahi uygulamak zor bir seçenektir. Cerrahi dışında karbondioksit lazer, elektrokoter, intralezyoner steroid ve kriyoterapi değişik başarı ve nüks sonuçlarıyla cerrahiye alternatif olarak denenmiştir2,5,6. Olgumuz girişimsel herhangi bir tedaviyi kabul etmediği için tedavisiz izleme alınmıştır.


. The answer of. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 49-49
LookUs & Online Makale