E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Pentraxin 3 levels in psoriasis, their relationship with disease severity and the efficacy of narrow-band ultraviolet B therapy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 263-265 | DOI: 10.4274/turkderm.94468

Pentraxin 3 levels in psoriasis, their relationship with disease severity and the efficacy of narrow-band ultraviolet B therapy

Tuğba Zorlu1, Mukaddes Kavala2, İlkin Zindancı2, Şermin Duran3, Burçe Can Kuru2, Zafer Türkoğlu2
1Seka Goverment Hospital, Department Of Dermatology, Izmit, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Dermatology, Istanbul, Turkey
3Umraniye Training And Research Hospital, Department Of Biochemistry

Background and Design: Pentraxin 3 (PTX 3), an acute phase protein, plays an important role in activation of innate immunity and in the regulation of inflammatory reactions. Thus, considering the importance of PTX 3 in immune and inflammatory responses, it has been
suggested that PTX 3 may play a role in the pathogenesis of psoriasis. The aim of this study was to evaluate plasma PTX 3 levels in patients with psoriasis and their relationship with the disease severity and the effect of narrowband ultraviolet B (nbUVB) therapy on PTX 3 levels.
Materials and Methods: The study comprised 40 patients with psoriasis and 88 age-and sex-matched healthy controls. Dermatological examinations and psoriasis area severity index (PASI) were performed. The patients received 20 courses of nbUVB therapy with a mean value
of 13 joule/cm2. The efficacy of nbUVB was evaluated using PASI scores. Plasma PTX 3 levels in the patient group were measured before and after therapy by sandwich enzyme-linked immunosorbent assay in patients with the diagnosis of psoriasis and were compared with that in the control group.
Results: The mean plasma PTX3 level in the patient group (1.24±0.83) was statistically significantly increased compared to that in the control group (0.55±0.26) (p<0.05). A statistically significant decrease in PASI scores were observed after nbUVB therapy (p<0.05). The mean pretreatment plasma PTX 3 level in patients with psoriasis (1.24±0.83) statistically significantly decreased after treatment (0.84±0.62) (p<0.05).Furthermore, the mean post-treatment plasma PTX 3 level in the patient group (0.84±0.62) was significantly higher than in healthy controls (0.55±0.62) (p<0.05).
There was no relationship of plasma PTX 3 levels with disease severity, family history, nail involvement, gender, age, and duration of disease (p>0.05).
Conclusion: We found that plasma PTX3 levels that are increased in patients with psoriasis were not correlated with disease severity and that they significantly decreased after nbUVB therapy.

Keywords: Psoriasis, pentraxin 3, narrowband ultraviolet B

Psoriasiste pentraxin 3 düzeyi: Hastalık şiddeti ile ilişkisi ve darband ultraviyole B tedavisinin etkisi

Tuğba Zorlu1, Mukaddes Kavala2, İlkin Zindancı2, Şermin Duran3, Burçe Can Kuru2, Zafer Türkoğlu2
1Seka Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İzmit
2İstanbul Medeniyet Universitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
3Umraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği

Amaç: Bir akut faz proteini olan pentraxin 3 (PTX 3) enflamatuvar cevabın düzenlenmesi ve doğal immunitenin aktivasyonunda önemli bir rol oynar. PTX 3’ün immun ve enflamatuvar cevaplara bu önemli etkisi nedeniyle psoriasisin patogenezinde rol oynayabileceği düşünülmüştür. Biz de çalışmamızda psoriasisli hastalarda plazma PTX 3 düzeyini, hastalık ile ilişkisini ve darband ultraviyole B (dbUVB) tedavisinin PTX 3 düzeyine etkisinin araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 40 psoriasisli hasta ile yaş ve cinsiyet uyumlu 88 sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Hastaların dermatolojik muayeneleri yapıldı, psoriasis alan ve şiddet indeksi (PAŞİ) hesaplandı. Hastalara ortalama 13 joule/cm2, 20 seans dbUVB tedavisi uygulandı.
Psoriasis vulgarisli hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası PAŞİ ve plazma PTX 3 değerleri ile kontrol grubunun plazma PTX 3 düzeyleri ölçüldü.
PTX 3 ölçümü için sandwich enzyme-linked immunosorbent assay yöntemi kullanıldı ve istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Plazma PTX 3 düzeyleri psoriasisli hastalarda (1,24±0,83) kontrol grubuna (0,55±0,26) göre anlamlı derecede yüksek saptandı
(p<0,05). Hastalarda dbUVB tedavisi ile PAŞİ değerlerinde anlamlı düşüş görüldü (p<0,05). Psoriasisli hastalardaki tedavi sonrası saptanan değer (0,84±0,62) tedavi öncesi (1,24±0,83) ile karşılaştırıldığında aradaki fark anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Ayrıca tedavi sonrası plazma PTX 3 düzeyleri psoriasisli hastalarda (0,84±0,62) kontrol grubuna (0,55±0,26) göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). PTX 3 düzeyleri ile hastalık şiddeti, aile hikayesi, tırnak tutulumu, cinsiyet, yaş ve hastalık süresi arasında anlamlı bir ilişki gözlenmedi (p>0,05).
Sonuç: Çalışmamızda psoriasisli hastalarda artan plazma PTX 3 düzeylerinin hastalık şiddeti ile ilişkili olmadığı ve PTX 3 düzeylerinin dbUVB tedavisi ile anlamlı derecede azaldığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, pentraxin 3, darband ultraviyole B

Tuğba Zorlu, Mukaddes Kavala, İlkin Zindancı, Şermin Duran, Burçe Can Kuru, Zafer Türkoğlu. Pentraxin 3 levels in psoriasis, their relationship with disease severity and the efficacy of narrow-band ultraviolet B therapy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(4): 263-265

Corresponding Author: İlkin Zindancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale