E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Principles of the Treatment of Psoriasis and Therapeutic Algorithms [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 31-41

Principles of the Treatment of Psoriasis and Therapeutic Algorithms

Nahide Onsun
Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey

Psoriasis is a common, chronic, inflammatory, multisystem disease with predominantly skin manifestations. Every patient needs to be treated individually upon to the severity of the disease, associated comorbidites and life style. Under the light of recent studies and publications proposing algorithms and treatment stratetegies psoriasis treatment is discussed here.

Keywords: Psoriasis, treatment, algorithm

Psoriasis Tedavi Yöntemleri ve Algoritmik Yaklaşım

Nahide Onsun
Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Psoriasis özellikle deriyi tutan kronik, inflamatuvar sistemik bir hastalıktır. Hastaların klişe tedavilerden çok bireysel düzenlenmiş kendilerine uygun tedavilere gereksinimleri vardır. Yazıda tedavi algoritmleri, stratejileri ile ilgili çalışmaların sunduğu bilgiler ışığında dikkate alınması gereken özellikler gözden geçirilmiştir. Hastalığın şiddeti kadar, eşlik eden komorbiditeler ve yaşam tarzının da belirleyici kriterler arasında yer alması gerekliliği üzerinde durulmuş ve algoritmik tedavi örnekleri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, tedavi, algoritma

Nahide Onsun. Principles of the Treatment of Psoriasis and Therapeutic Algorithms. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 31-41

Corresponding Author: Nahide Onsun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale