E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia: A Case Report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 119-121

Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia: A Case Report

Gülsüm Genoğlan1, Sibel Şahin2, Banu Ertekin2, Ali Can Kazandı2, Can Ceylan2
1Afyon Kocatepe University Medical School Dermatology Department, Afyon, Turkey
2Ege University Medical School Dermatology Departments, Izmir, Turkey

Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia is a rare disorder characterized by vascular proliferation, eosinophilia in peripheral blood and lymphocytosis. With unknown etiology, this rare condition is generally seen in women. It often presents as multiple, grouped red nodules in the peri-auricular region, scalp line and neck. Although it is limited, spontaneous resolution may be seen in lesions. Rather, destructive methods have been used for therapy, including electrodessication, cryotherapy, surgical excision, radiotherapy, intralesionary therapy (sclerosing or glucocorticoid), interferon-a2a, cytotoxic agents, pentoxifilin, pulse dye lazer, argon laser and CO2 laser.

Keywords: Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia

Eozinofilili Anjiolenfoid Hiperplazi: Bir Olgu Sunumu

Gülsüm Genoğlan1, Sibel Şahin2, Banu Ertekin2, Ali Can Kazandı2, Can Ceylan2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Eozinofilili anjiolenfoid hiperplazi, periferik kanda eozinofili ve lenfositoz ile birlikte vasküler proliferasyonla karakterize nadir bir hastalıktır. Etyolojisi bilinmeyen bu nadir durum genellikle kadınlarda görülmektedir. Sıklıkla peri-aurikular bölge, saçlı deri ve boyunda çok sayıda, grube kırmızı nodüllerle karşımıza çıkar. Çoğunlukla kendi kendini sınırlar ve lezyonlar kendiliğinden gerileyebilir. Tedavisinde elektrodesikasyon, kriyoterapi, cerrahi eksizyon, radyoterapi, intralezyoner tedavi (sklerozan ya da steroid), interferon-a2a, sitotoksik ajanlar, pentoksifilin, pulse dye lazer, argon lazer, CO2 lazer gibi daha çok destrüktif tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eozinofilili anjiolenfoid hiperplazi

Gülsüm Genoğlan, Sibel Şahin, Banu Ertekin, Ali Can Kazandı, Can Ceylan. Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia: A Case Report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 119-121

Corresponding Author: Gülsüm Genoğlan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale