E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Hidradenitis suppurativa: chronology of the onset of the disease symptoms and their gender differences: a singlecenter case series of 100 patients [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 87-93 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.97404

Hidradenitis suppurativa: chronology of the onset of the disease symptoms and their gender differences: a singlecenter case series of 100 patients

Kifayet Mammadlı, Aslı Bilgiç, Erkan Alpsoy
Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Antalya, Türkiye

Background and Design: The onset chronology of disease symptoms in patients with hidradenitis suppurativa (HS) and their gender differences have not yet been fully elucidated. We aimed to define the onset chronology of the disease symptoms and the socio-demographic and clinical characteristics.
Materials and Methods: This single-center case series study included 100 consecutive patients. The disease symptoms for each patient were recorded in the time order of manifestations.
Results: HS was more common in males (72%); 70% of the patients were overweight or obese. Smoking and alcohol consumption was significantly higher in males. The axilla was the most common onset area, followed by the inguinal and gluteal regions. The incidence of disease onset in the axilla in male and disease onset in the gluteus in female patients was significantly higher. Also, involvement of the pubis, perianal region, neck, back, and behind the ear was more common in males. The disease followed a more severe course in patients with the involvement of axilla, perianal, and inframammary areas (p<0.05).
Conclusion: Besides being the most commonly involved site, axilla was the most common disease onset area in both genders; however, the incidence of disease onset in the gluteus is higher in females and the axilla in males. The male dominance observed in our cohort followed previous results reported from Türkiye, although differing from other countries. This suggests each society’s unique genetic and environmental characteristics may influence the course and evolution of the disease.

Keywords: Hidradenitis suppurativa, natural course, chronology

Hidradenitis süpürativa: hastalık semptomlarının başlangıç kronolojisi ve cinsiyet farklılıkları: 100 hastalık tek merkezli olgu serisi

Kifayet Mammadlı, Aslı Bilgiç, Erkan Alpsoy
Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Antalya, Türkiye

Amaç: Hidradenitis supurativa (HS) hastalarında hastalık semptomlarının başlangıç kronolojisi ve cinsiyet farklılıkları henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Hastalık belirtilerinin başlangıç kronolojisi ve hastalarımızın sosyo-demografik ve klinik özelliklerini tanımlamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu tek merkezli olgu serisi çalışmasına ardışık 100 hasta dahil edildi. Her hasta için hastalık semptomları klinik ortaya çıkışlarının zaman sırasına göre ve diğer özellikler retrospektif olarak elde edildi.
Bulgular: Çalışmamızda HS erkeklerde daha yaygın (%72) izlenirken; hastaların %70’i aşırı kilolu veya obezdi. Sigara ve alkol tüketimi erkeklerde anlamlı olarak daha yüksekti. Koltuk altı en yaygın başlangıç bölgesiydi, bunu inguinal ve gluteal bölgeler takip etti. Erkeklerde aksillada hastalık başlangıcı ve kadın hastalarda gluteusta hastalık başlangıç insidansı anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca pubis, perianal bölge, boyun, sırt ve kulak arkası tutulumları erkeklerde daha sıktı. Ayrıca koltuk altı, perianal ve meme altı tutulumu olan hastalarda hastalığın daha şiddetli seyrettiği izlendi (p<0,05).
Sonuç: En sık tutulan bölge olmasının yanı sıra aksilla her iki cinsiyette de en sık hastalık başlangıç bölgesiydi ve kadınlarda gluteusta, erkeklerde aksillada hastalık başlama insidansı daha yüksekti. Çalışmamızda gözlemlenen erkek egemenliği, diğer ülkelerden farklı olmakla birlikte, Türkiye’den bildirilen önceki sonuçlarla tutarlıydı. Bu, her toplumun benzersiz genetik ve çevresel özelliklerinin hastalığın seyrini ve evrimini etkileyebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hidradenitis süpürativa, doğal seyir, kronoloji

Kifayet Mammadlı, Aslı Bilgiç, Erkan Alpsoy. Hidradenitis suppurativa: chronology of the onset of the disease symptoms and their gender differences: a singlecenter case series of 100 patients. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(3): 87-93

Corresponding Author: Aslı Bilgiç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale