E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A verrucous and zosteriform linear lichen planus case [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 50-53

A verrucous and zosteriform linear lichen planus case

Ahmet Metin1, Serdar Uğraş2, Ömer Çalka1

Lichen planus (LP) is an itchy, inflammatory skin disorder that involves skin and mucous membranes. Lesions characterized by reddish-violet color, thin scaly and angled papule are extremely rare in linear distribution and generally exhibit in childhood. Verrucous (hypertrophic) LP is a distinct type of LP characterized by verrucous plaques, which consists of papules. A 48-year-old male patient was diagnosed as lichen planus in his right lower extremity, which started initially in hypertrophic character and then showed linear distribution. He had also zosteriform-distributed lesions on the ipsilateral lumbar and the abdominal skin areas. It has been seen that the case was carrying both rare lesional morphology and distribution altogether and resisted to treatments.

Keywords: Verrucous, zosteriform, linear, lichen planus, acitretin, corticosteroid, cyclosporine A.

Bir verrüköz ve zosteriform lineer liken planus olgusu

Ahmet Metin1, Serdar Uğraş2, Ömer Çalka1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı

Liken planus (LP) deri ve mukozaları tutan kaşıntılı ve inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Koyu kırmızı-mor renkli, üzerleri ince kepekli ve köşeli papüllerle karakterize lezyonların lineer dağılım göstermesi oldukça nadirdir ve genellikle çocukluk çağında görülür. Verrüköz (hipertrofik) LP ise papüllerin bir araya gelerek verrüköz plaklar oluşturmasıyla karakterize ayrı bir klinik LP tipidir. 48 yaşında bir erkek olguda sağ alt ekstremitede önce hipertrofik karakterde başlayan sonra lineer dağılım gösteren LP'a rastlandı. Hastada aynı taraf lomber ve abdominal bölge derisinde zosteriform dağılımda yerleşim gösteren lezyonlar vardı. Olgunun mevcut kliniği ile az görülen morfolojik ve dağılım tiplerini bir arada taşıdığı, tedavilere de dirençli olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Verrüköz, zosteriform, lineer, liken planus, asitretin, kortikosteroid, siklosporin A.

Ahmet Metin, Serdar Uğraş, Ömer Çalka. A verrucous and zosteriform linear lichen planus case. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(1): 50-53
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale