E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Factors contributing to activity limitations in Leprosy patients in Sitanala Leprosy Village, Indonesia [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 103-108 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.99835

Factors contributing to activity limitations in Leprosy patients in Sitanala Leprosy Village, Indonesia

Melani Marissa, Sri Linuwih Menaldi, Anandika Pawitri
University of Indonesia Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Jakarta, Indonesia

Background and Design: To investigate the association between sociodemographic variables, illness duration, leprosy types, comorbidities, and World Health Organization disability grading system for leprosy with daily activity limitations in people with leprosy who had completed multidrug therapy.
Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted in Sitanala Leprosy Village, Tangerang, Indonesia, in April 2018. Sociodemographic data and leprosy baseline characteristics were obtained from patients with leprosy who had completed multidrug therapy. The Screening of Activity Limitation and Safety Awareness scale was used to measure limitations in performing daily functional activities.
Results: A total of 205 people were included in the study, of which 39 (19%) had eye disabilities, 178 (86.8%) had hand disabilities, and 187 (91.2%) had foot disabilities. A total of 135 (65.8%) people had mild-to-moderate functional limitation, and 33 (16%) had severe-to-very severe functional limitation. The proportion of unemployed individuals was higher among those with severe-extreme limitation compared to those without significant limitation (p=0.01). Individuals with eye disability had a higher risk of having severe-extreme activity limitation compared to those without eye disability (p=0.008). A dose-response association of hands and foot disabilities with activity limitation was found; the adjusted odds ratio (OR) of the association of hands and foot disabilities with mild-moderate activity limitation was 3.03 (p=0.012), and the association was greater with severe-extreme activity limitation (adjusted OR; 20.38, p=0.006).
Conclusion: Severe disability is associated with functional activity limitations. The findings of the present study can guide healthcare providers in designing appropriate prevention and intervention services for patients with leprosy-related disabilities.

Keywords: Disability, impairment, leprosy, SALSA scale

Endonezya Sitanala Lepra Köyü’ndeki Lepra hastalarında aktivite kısıtlılıklarına katkıda bulunan faktörler

Melani Marissa, Sri Linuwih Menaldi, Anandika Pawitri
Endonezya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Jakarta, Endonezya

Amaç: Çoklu ilaç tedavisini tamamlamış lepralı kişilerde sosyodemografik değişkenler, hastalık süresi, lepra türleri, komorbiditeler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün lepra için engellilik derecelendirme sistemi ile günlük aktivite kısıtlamaları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Endonezya’nın Tangerang kentindeki Sitanala Lepra Köyü’nde Nisan 2018’de kesitsel bir çalışma yapıldı. Sosyodemografik veriler ve lepra temel özellikleri, çoklu ilaç tedavisini tamamlamış lepralı hastalardan elde edildi. Günlük fonksiyonel aktivitelerin gerçekleştirilmesindeki sınırlamaları ölçmek için Aktivite Sınırlamalarının Taranması ve Güvenlik Farkındalığı ölçeği kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya 39’u (%19) göz, 178’i (%86,8) el, 187’si (%91,2) ayak engeli olmak üzere toplam 205 kişi dahil edildi. Toplam 135 (%65,8) kişide hafif-orta derecede fonksiyonel kısıtlılık ve 33 (%16) kişide şiddetli-çok şiddetli fonksiyonel kısıtlılık vardı. Şiddetli-aşırı kısıtlılığı olanlarda işsizlerin oranı anlamlı kısıtlılığı olmayanlara göre daha yüksekti (p=0,01). Göz engeli olan bireylerin, göz engeli olmayanlara göre ciddi-aşırı aktivite kısıtlılığına sahip olma riski daha yüksekti (p=0,008). El ve ayak engelleri ile aktivite kısıtlılığı arasında bir doz-yanıt ilişkisi bulundu; hafif-orta aktivite kısıtlılığı ile el ve ayak engeli ilişkisinin düzeltilmiş olasılık oranı (OR) 3,03 (p=0,012) ve ciddi-aşırı aktivite sınırlaması ile ilişki daha büyüktü (düzeltilmiş OR; 20,38, p=0,006).
Sonuç: Şiddetli sakatlık, fonksiyonel aktivite sınırlamaları ile ilişkilidir. Bu çalışmanın bulguları, sağlık hizmeti sağlayıcılarına lepra ile ilgili engelli hastalar için uygun korunma ve tedavi hizmetleri tasarlamada rehberlik edebilir.

Anahtar Kelimeler: Engellilik, özürlülük, SALSA ölçeği

Melani Marissa, Sri Linuwih Menaldi, Anandika Pawitri. Factors contributing to activity limitations in Leprosy patients in Sitanala Leprosy Village, Indonesia. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 103-108

Corresponding Author: Anandika Pawitri, Indonesia
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale