E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Impact of smoking on disease severity in patients with plaque type psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 19-22 | DOI: 10.4274/turkderm.26086

Impact of smoking on disease severity in patients with plaque type psoriasis

Nuriye Kayıran1, Selma Korkmaz2, Orhan Özgöztaşı3
1Dr. Ersin Arslan State Hospital, Department of Dermatology, 27010 Sahinbey, Gaziantep, Turkey
2Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Edirne, Turkey
3Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Sahinbey, Gaziantep, Turkey

Background and Design: Psoriasis is a chronic enflammatory systemic disease involving skin, scalp, nails and joints and is characterized by remission and activation periods. Although the etiopathogenesis of psoriasis has not been fully elucidated, many genetic and environmental factors are believed to have a role in the development of the disease. Obesity, smoking, family history of psoriasis, repetitive physical traumas and stress are the factors thought to affect the severity and progress of the disease. In this study, we aimed to investigate the effects of smoking on the clinical severity of psoriasis in patients with chronic plaque psoriasis.
Materials and Methods: Three hundred outpatients with chronic plaque-type psoriasis were enrolled in the study. Data on age, gender, family history, smoking history, educational status, history of chronic illness, and psoriasis area severity index (PASI) scores were recorded for each patient. The effects of these factors on PASI were evaluated.
Results: Current smokers, never smokers and former smokers were compared in terms of disease severity. The median PASI values of current smokers and never smokers were compared. The mean PASI value was statistically significantly higher in smokers (p=0.049). In multiple logistic regression analysis, it was detected that the risk of moderate and severe disease increased by male sex 2 times, by family history 2.3 times, and by smoking period above 20 years, 10 times. In smokers of more than 1 pack a day, this risk further increased. Conclusion: On the basis of these data, it may be concluded that smoking affects the severity of disease significantly. In addition to amount of daily cigarette consumption, smoking period was shown to have an effect on the severity of disease. Elimination of risk factors such as smoking, which appears to increase the severity of diseases, may be helpful in the management of psoriasis.

Keywords: Psoriasis, smoking, psoriasis area severity index

Plak tip psoriasis hastalarında sigaranın hastalık şiddeti üzerine etkisi

Nuriye Kayıran1, Selma Korkmaz2, Orhan Özgöztaşı3
1Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Gaziantep, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Amaç: Psoriasis deri, saçlı deri, tırnak ve eklemleri tutan, aktivasyon ve remisyonlarla karakterize kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Etiyopatogenezi net aydınlatılamamış olmasına rağmen çeşitli çevresel ve genetik faktörlerin hastalığın gelişiminde rolü olduğu bilinmektedir. Obezite, sigara, aile öyküsü, tekrarlayan travmalar ve stres hastalığın şiddetini ve gelişimini etkileyen faktörler arasındadır. Bu çalışmanın amacı, sigaranın plak tip psoriasis hastalarında hastalık şiddeti üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Üç yüz plak tip psoriasis hastası çalışmaya alındı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, aile öyküsü, sigara öyküsü, eğitim durumu, kronik hastalık öyküsü, psoriasis alan ve şiddet indeksi (PAŞİ) değerleri kaydedildi. PAŞİ skorları üzerinde bu faktörlerin etkisi değerlendirildi.
Bulgular: Sigara içenler, içmeyenler ve önceden içip bırakmış hastaların hastalık şiddeti karşılaştırıldı. Sigara içenlerde sigara içmeyenlere göre ortanca PAŞİ değerleri önemli olarak yüksekti ve bu istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,049). Multipl lojistik regresyon analizinde orta ve şiddetli hastalık riskini erkek cinsiyet 2 kat, aile öyküsü olması 2,3 kat, sigara kullanım süresinin 20 yılın üzerinde olması 10 kat arttırdığı saptandı. Ayrıca 1 paket üzerinde sigara kulllananlarda bu riskin daha da arttığı gösterildi.
Sonuç: Bu çalışmada sigara kullanımının hastalık şiddetini önemli ölçüde artırdığı gözlendi. Günlük kullanılan sigara miktarı yanında sigara kullanım süresinin de etkisi olduğu saptandı. Bu nedenle sigara gibi hastalık aktivitesini artıran zararlı çevresel faktörlerin bırakılması hastalığın tedavisine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, sigara, psoriasis alan ve şiddet indeksi

Nuriye Kayıran, Selma Korkmaz, Orhan Özgöztaşı. Impact of smoking on disease severity in patients with plaque type psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 19-22

Corresponding Author: Selma Korkmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale