E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
HIV/AIDS and skin: 7-year of experience at Hacettepe [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(2): 46-51

HIV/AIDS and skin: 7-year of experience at Hacettepe

Gonca Boztepe1, Gülşen Akoğlu1, Gülşen Özkaya Şahin2, Gülay Sain Güven3, Serhat Ünal2, Sedef Şahin1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları, Ankara, Turkey
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Ünitesi, Ankara, Turkey

Summary: Backround and Design: Data about the skin disorders that belong to Turkish HIV/AIDS patients are lacking. The aim of this study was to evaluate the frequency of the skin disorders and to search the correlation between the skin disorders and the CD4 lymphocyte counts of the HIV/AIDS patients who were being treated at the University of Hacettepe Faculty of Medicine.
MATERIAL-METHODS: Between March 1998 and April 2005, 76 HIV/AIDS patients (54 female, 22 male) with a median age of 36 years (range 8-80 years), in whom the most common risk factor for transmission was heterosexual contact, were prospectively analyzed. RESULTS: At least one skin disorder was found in 68 patients (90%). The most common 3 skin disorders were oral candidiasis
(36.8%), dermatophyte infections (34.2%), and seborrheic dermatitis (31.6%), respectively. Probably due to the limited number of patients with each of the certain skin diseases, a statistically significant correlation between the skin disorders and the CD4 lymphocyte counts was not found. CONCLUSION: In accordance with the previously published data the results of the current study suggest that, during the course of HIV/AIDS at least one skin disorder would be detected in 90% of the patients, and that the most common three skin disorders
in Turkish HIV/AIDS patients would probably be oral candidiasis, dermatophyte infections, and seborrheic dermatitis.

Keywords: HIV/AIDS, skin manifestations, CD4 lymphocyte count

HIV/AIDS ve Deri: Hacettepe’nin 7 Yıllık Deneyimi

Gonca Boztepe1, Gülşen Akoğlu1, Gülşen Özkaya Şahin2, Gülay Sain Güven3, Serhat Ünal2, Sedef Şahin1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Dahiliye Ünitesi, Ankara, Türkiye

HIV/AIDS seyrinde deri hastalıklarının normal popülasyona oranla daha sık geliştiği bilinmekle birlikte literatürde Türk hastalara ait veriler eksiktir. Bu çalışmada Mart 1998-Nisan 2005 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde takip edilen HIV/AIDS'li hastalarda deri bulguları incelenerek CD4 lenfosit sayıları ile korelasyonu araştırılmıştır. Ortanca yaşları 36 (aralık 8-80 yaş), en sık rastlanan olası bulaş yolu heteroseksüel cinsel temas olan 76 HIV/AIDS hastasının 68'inde (%90) dermatolojik incelemede deri hastalığı saptanmıştır. En sık rastlanan 3 deri hastalığı sırasıyla oral kandidiyazis (%36.8), dermatofitozis
(%34.2) ve seboreik dermatit (%31.6) olarak bulunmuştur. Hastalıkların CD4 lenfosit sayıları ile korelasyonu araştırıldığında hastalık başına düşen hasta sayısının azlığı nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Bu
çalışmanın sonuçları daha önceki çalışmalara benzer şekilde HIV/AIDS seyrinde hastaların %90'unda en az bir deri hastalığı gelişebileceğini ve bunun Türk HIV/AIDS hastalarında sıklıkla oral kandidiazis, dermatofitozis veya seboreik dermatit olacağını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS, deri, CD4 lenfosit sayısı

Gonca Boztepe, Gülşen Akoğlu, Gülşen Özkaya Şahin, Gülay Sain Güven, Serhat Ünal, Sedef Şahin. HIV/AIDS and skin: 7-year of experience at Hacettepe. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(2): 46-51

Corresponding Author: Gonca Boztepe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale