E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of knowledge, attitude, and behavior about harmful effects of the sun and sun protection among patients attending an outpatient clinic [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(1): 2-7 | DOI: 10.4274/turkderm.62144

Evaluation of knowledge, attitude, and behavior about harmful effects of the sun and sun protection among patients attending an outpatient clinic

Sevim Terzi1, Pınar Yüksel Başak2, İjlal Erturan3
1Akşehir Public Hospital, Dermatology, Akşehir, Turkey
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education And Research Hospital, Dermatology, İstanbul, Turkey
3Suleyman Demirel University, Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Isparta, Turkey

Background and Design: The aim of the study was to evaluate harmful effects of sun exposure and knowledge, attitude and behaviors related to sun protection among patients attending our outpatient clinic.
Materials and Methods: A total of 400 patients (171 male and 229 female) aged between 16 and 89 years were included in this study. Subjects were requested to fill out a questionnaire composed of 52 questions. In the first part of the questionnaire, patients’ socio-demographic characteristics, history of sunburn, first-degree relatives with a history of skin cancer; in the second part, knowledge about harmful effects of sun and sun protection were inquired. In the third part, patient attitude and behaviors related to sun protection was evaluated.
Results: Our results revealed that 69.25% of patients had satisfactory level of knowledge. While the level of knowledge was not affected by economic status, place of residence, skin type and presence of skin cancer in participants or their first-degree relatives, it was found to be increased with increasing educational level. The patients were found to prefer avoiding mid-day sun (75.5%) and staying in the shade (64.8%) chiefly as sun protection methods and 45.3% of patients were found to use sunscreens. Most frequently preferred sources of information about harmful effects of the sun and sun protection methods were found to be television, magazines and newspapers (76.3%), doctor’s advice and internet, respectively.
Conclusion: Although a satisfactory level of knowledge about harmful effects of the sun and protection methods was found, it was observed that individuals could not convert their knowledge into the sun protection behavior

Keywords: Sun Protection, Ultraviolet, Sunscreens

Polikliniğe başvuran hastalarda güneşin zararlı etkileri ve korunma yolları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışların araştırılması

Sevim Terzi1, Pınar Yüksel Başak2, İjlal Erturan3
1Akşehir Devlet Hastanesi, Dermatoloji, Akşehir
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji, İstanbul
3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Isparta

Amaç: Polikliniğe başvuran hastalarda güneşin zararlı etkileri ve korunma yolları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışların araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 16-89 arasında değişen 171 erkek ve 229 kadın, toplam 400 hasta dahil edildi. Tüm hastalara 52 soruluk bir anket formu uygulandı. Anket formunun birinci bölümde hastaların sosyo-demografik özellikleri, güneş yanığı öyküsü, birinci derece akrabalarında deri kanseri öyküsü, ikinci bölümde güneşin zararlı etkileri ve korunma yolları hakkında bilgi düzeyleri, üçüncü bölümde ise tutum ve davranışları değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların %69,25’inin bilgi düzeyi yeterli bulundu. Ekonomik durum, ikamet, deri tipi, kişide ve birinci derece akrabalarda deri kanseri varlığı bilgi düzeyini etkilemezken, eğitim seviyesi arttıkça bilgi düzeyinin arttığı görüldü. Hastaların güneşten korunma metodu olarak en çok gün ortası güneşinden kaçınma (%75,5) ve gölgede durma (%64,8) yöntemlerini tercih ettikleri ve %45,3’ünün güneşten koruyucu ürün kullandığı saptandı. Güneşin zararlı etkileri ve güneşten korunma konusunda en çok bilgi edinilen kaynaklar sırasıyla televizyon, dergi ve gazete (%76,3), doktor önerisi ve internet olarak bulundu.
Sonuç: Hastaların güneşin zararlı etkileri ve korunma yolları hakkındaki bilgilerinin genel olarak yüksek düzeyde olduğu bulundu. Bununla birlikte kişilerin bilgi birikimini güneşten korunma davranışına dönüştürmedikleri gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Güneşten korunma, Ultraviyole, Güneşten koruyucular

Sevim Terzi, Pınar Yüksel Başak, İjlal Erturan. Evaluation of knowledge, attitude, and behavior about harmful effects of the sun and sun protection among patients attending an outpatient clinic. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(1): 2-7

Corresponding Author: Pınar Yüksel Başak, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale