E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A rare cutaneous malignancy with poorly described clinical features: Lymphoepithelioma-like carcinoma of the skin [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 229-231 | DOI: 10.4274/turkderm.66809

A rare cutaneous malignancy with poorly described clinical features: Lymphoepithelioma-like carcinoma of the skin

Lale Mehdi1, Nesimi Büyükbabani2, Algün Polat Ekinci1, Can Baykal1
1Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department Of Dermatovenereology, İstanbul, Turkey
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department Of Pathology, İstanbul, Turkey

Lymphoepithelioma-like carcinoma can be originated from different organs, including nasopharynx, larynx, stomach, salivary glands, lung, thymus, cervix and bladder. Lymphoepithelioma-like carcinoma of the skin is a rare malignancy with low metastatic potential and is defined by a histologic picture simulating indifferentiated nasopharynx carcinoma. There are only a few case reports in the literature and the clinical features of the tumor are not well described. It presents usually with flesh-colored or reddish firm nodules and plaques which are nonspecific. The head and neck region is the predilection site of the tumor, but it can be seen in many other areas. We present here an 84-year-old male admitted to the dermatovenereology department with a slowly growing purplish-red asymptomatic plaque, 2x2 cm in diameter which was diagnosed as lymphoepithelioma-like carcinoma of the skin upon histopathologic examination. The tumor was excised and metastasis was not detected. Local recurrence was not observed in a one-year follow-up period. Lymphoepithelioma-like carcinoma of the skin should also be considered in the clinical differential diagnosis of slowly growing solitary nodules and infiltrated plaques. An other important feature of our case was the arm localization of the tumor which has been very rarely reported.

Keywords: Lymphoepithelioma-like carcinoma of the skin, malignant skin tumor, anti-pan-cytokeratin antibody

Klinik özellikleri iyi bilinmeyen nadir bir malign deri tümörü: Derinin lenfoepitelyom benzeri karsinomu

Lale Mehdi1, Nesimi Büyükbabani2, Algün Polat Ekinci1, Can Baykal1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Lenfoepitelyom benzeri karsinom deri, nazofarenks, mide, tükrük bezi, akciğer, timus, serviks, larinks ve mesane gibi birçok organda ortaya çıkabilen bir tümördür. Derinin lenfoepitelyom benzeri karsinomu düşük metastaz potansiyeli olan, histopatolojik olarak indiferansiye nazofarenks karsinomuna benzeyen primer deri tümörüdür. Literatürde bildirilen olgu sayısı çok az olup, deri renginde veya kırmızı, sert nodül veya infiltre plak şeklinde lezyonlara yol açtığı bildirilmiş ve özgün klinik bulguları tanımlanmamıştır. Çoğunlukla baş boyun bölgesinde yerleşir. Seksen dört yaşında erkek hastanın bir yıldır sağ ön kolda yerleşen, yavaş büyüyen yaklaşık 2x2 cm boyutlarında asemptomatik morumsu kırmızı infiltre plak lezyonuna histopatolojik incelemede derinin lenfoepitelyom benzeri karsinomu tanısı kondu. Metastaz saptanmayan olguda eksizyon sonrası bir yıllık izlem süresinde nüks gözlenmedi. Olgumuzun klinik bulguları ve seyrini göz önünde bulundurarak, yaşlılıkta ortaya çıkan yavaş progresif seyirli soliter nodül ve plakların ayırıcı tanısına derinin lenfoepitelyom benzeri karsinomunun da alınması gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz. Ayrıca olgumuzun lezyonu bu tümör için daha önce çok nadir bildirilmiş kol lokalizasyonu ile de önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Derinin lenfoepitelyom benzeri karsinomu, malign deri tümörü, anti-pansitokeratin antikoru

Lale Mehdi, Nesimi Büyükbabani, Algün Polat Ekinci, Can Baykal. A rare cutaneous malignancy with poorly described clinical features: Lymphoepithelioma-like carcinoma of the skin. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 229-231

Corresponding Author: Algün Polat Ekinci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale