E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Clinical examination and demographic characteristics of 277 patients with psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 16-23 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.00921

Clinical examination and demographic characteristics of 277 patients with psoriasis

Nur Ecer1, Metin Ecer2, Derya Uçmak1
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereal Diseases, Diyarbakır, Türkiye
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Diyarbakır, Türkiye

Background and Design: This study aimed to prospectively evaluate the clinical and demographic characteristics of patients with psoriasis. Materials and Methods: This study included a total of 277 patients with psoriasis who applied to our clinic between December 2018 and February 2020. All patient parameters such as age, sex, height, weight, marital status, age at disease onset, triggering factors, joint and nail involvement, systemic disease history, alcohol and smoking history, family history, and topical and systemic treatments received were recorded prospectively. Statistical analysis was conducted using the SPSS version 24.
Results: The mean age of the 277 patients aged 8-81 years was 37.1±15.9 years. In this study, 125 (45.1%) patients were female and 152 (54.9%) were male, and 11.2% of the patients were <18 years old. Ten of the patients with pediatric psoriasis were male and 21 were female. The mean age at disease onset was 21.0±14.1 in female patients and 25.3±14.4 in male patients. The most common clinical type was plaque psoriasis. Family history was positive in 29.6% of the patients. Psoriatic arthritis occurred in 9% of the patients, and the most common type was an asymmetric oligoarticular type. Although the nail involvement rate was 44%, stress was the most common triggering factor for psoriasis. In addition, 17% of the patients had a comorbid disease. The most common comorbid disease was hypertension. The frequency of smoking was 45.8%, and the frequency of alcohol use was 4.7%. Of the patients, 17.3% received only topical therapy; 1.1%, phototherapy; 37.5%, conventional therapy; 42.2%, biological therapy; and 1.8%, conventional + biological therapy.
Conclusion: Our study data were similar to those of other studies examining the clinical and demographic characteristics of patients with psoriasis. We believe that conducting similar studies involving larger patient groups will contribute to disease diagnosis and treatment.

Keywords: Prospective, demographic, psoriasis

Psoriazis tanılı 277 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi

Nur Ecer1, Metin Ecer2, Derya Uçmak1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada amacımız psoriazis tanılı hastaların klinik ve demografik özelliklerinin prospektif olarak değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Aralık 2018-Şubat 2020 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 277 psoriazis tanılı hasta dahil edildi. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, boy, kilo, medeni durum, hastalık başlangıç yaşı, tetikleyici faktörler, eklem ve tırnak tutulumu, sistemik hastalık öyküsü, alkol ve sigara öyküsü, aile öyküsü, alınan topikal ve sistemik tedaviler gibi parametreleri prospektif olarak kaydedildi. İstatistiksel analiz SPSS versiyon 24 programı ile yapıldı.
Bulgular: Yaşları 8 ile 81 arasında değişen 277 hastanın yaş ortalaması 37,1±15,9 idi. Hastaların 125’i (%45,1) kadın, 152’si (%54,9) erkekti. Hastaların %11,2’si 18 yaş altı idi. Pediatrik psoriazisli hastaların 10’u erkek, 21’i kız idi. Ortalama hastalık başlangıç yaşı kadın cinsiyette 21,0±14,1, erkek cinsiyette 25,3±14,4 idi. En sık görülen klinik tip plak psoriazis idi. Hastaların %29,6’sında aile öyküsü pozitifti. Psoriatik artrit oranı %9 idi ve en sık görülen tip asimetrik oligoartriküler tip idi. Tırnak tutulum oranı %44 iken psoriazisi en sık tetikleyen faktör stresti. Hastaların %17’sinde komorbid hastalık vardı. En sık eşlik eden hastalık hipertansiyondu. Sigara kullanım sıklığı %45,8, alkol kullanım sıklığı ise %4,7 idi. Hastaların %17,3’ü sadece topikal tedavi, %1,1’i fototerapi, %37,5’i konvansiyonel tedavi, %42,2’si biyolojik tedavi, %1,8’i konvansiyonel + biyolojik tedavi alıyordu.
Sonuç: Çalışmamızdaki veriler psoriazisin klinik ve demografik özelliklerinin incelendiği literatürdeki diğer çalışmalarla benzerdi. Daha geniş hasta gruplarını içeren benzer çalışmaların yapılmasının hastalığın tanı ve tedavisine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Prospektif, demografik, psoriazis

Nur Ecer, Metin Ecer, Derya Uçmak. Clinical examination and demographic characteristics of 277 patients with psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(1): 16-23

Corresponding Author: Nur Ecer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale