E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of serum asymmetric dimethylarginine levels in patients with psoriasis vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 13-18 | DOI: 10.4274/turkderm.01709

Evaluation of serum asymmetric dimethylarginine levels in patients with psoriasis vulgaris

Recep Bilgiç1, Hamza Yıldız2, Özlem Karabudak Abuaf3, Osman Metin İpçioğlu4, Bilal Doğan5
1Kayseri Military Hospital, Department of Dermatology, Kayseri, Turkey
2Eskisehir Military Hospital, Department of Dermatology, Eskisehir, Turkey
3Acıbadem Fulya Hospital, Department of Dermatology, Istanbul, Turkey
4Gata Haydarpasa Teaching Hospital, Department of Medical Biochemistry, Istanbul, Turkey
5Gata Haydarpasa Teaching Hospital, Department of Dermatology, Istanbul, Turkey

Background and Design: In this study, we aimed to evaluate the serum asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels and investigate the relationship between the severity of the disease and other cardiovascular risk factors in patients with psoriasis.
Materials and Methods: This is a prospective, single-center, and controlled clinical study. Forty male patients with psoriasis and forty healthy male volunteers were included in the study. The psoriasis area severity index (PASI) was used for evaluating the disease severity.
Results: Forty consecutive male patients with psoriasis aged between 20 and 41 years (mean: 26.03±6.55) as study group and forty healthy male volunteers aged between 20 and 32 years (mean: 23.40±3.57) as control group were included in the study. There was no statistically significant difference in ADMA, homocysteine, vitamin B12, high density lipoprotein (HDL), and antithrombin III levels between the study and control groups. In psoriatic group, a mean 1.19-fold increase was observed in the serum ADMA levels in association with increased severity of PASI scores but it was not statistically significant. In the patient group, waist circumference (p=0.03), total cholesterol (p=0.007), low density lipoprotein (LDL) cholesterol (p=0.014) and fibrinogen (p=0.049) levels were higher and folic acid (p=0.04) levels were lower than in the control group. In terms of laboratory parameters, a significant negative relationship between ADMA and HDL (p=0.045), and LDL (p=0.04) and total cholesterol (p=0.01) was found only in the control group.
Conclusion: It seems that psoriasis with concomitant atherogenic dyslipidemia, enflammation and tendency to obesity is an independent risk factor for cardiovascular diseases and this risk seems to be present since earlier ages in correlation with disease severity. Extensive studies are needed to clearly demonstrate the relationship between this situation and serum ADMA levels in patients with psoriasis.

Keywords: Asymmetric dimethylarginine, cardiovascular disease, comorbidities, psoriasis

Psoriasis hastalarında serum asimetrik dimetilarjinin düzeylerinin değerlendirilmesi

Recep Bilgiç1, Hamza Yıldız2, Özlem Karabudak Abuaf3, Osman Metin İpçioğlu4, Bilal Doğan5
1Kayseri Askeri Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Eskişehir Asker Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Eskişehir, Türkiye
3Acıbadem Fulya Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İstanbul, Türkiye
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği,

Amaç: Çalışmamızda serum asimetrik dimetilarjinin (ADMA) seviyelerinin psoriasis hastalarındaki düzeyleri ile hastalık şiddeti ve diğer kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız tek merkezli, prospektif olgu-kontrol çalışmasıdır. Kırk psoriasisli erkek hasta ve sağlıklı erkek gönüllü çalışmaya dahil edildi. Psoriasis hastalarında hastalık şiddetinin ölçülmesinde psoriasis alan şiddet indeksi (PAŞİ) kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya polikliniğimizde psoriasis tanısıyla takip edilen, 20-41 (yaş ortalaması: 26,03±6,55) yaşları arasında 40 erkek hasta ve 20-32 (yaş ortalaması: 23,40±3,57) yaşları arasında 40 sağlıklı erkek gönüllü dahil edildi. Gruplar arasında serum ADMA, homosistein, B12 vitamini, high density lipoprotein ‘yüksek yoğunluklu lipoprotein’ (HDL) kolesterol, antitrombin III değerleri ve vücut kitle indeksi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Hasta grubunda PAŞİ şiddeti arttıkça ADMA değerinin 1,19 kat arttığı ancak bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü (p=0,97). Bel çevresi (p=0,03), toplam kolesterol (p=0,007), low density lipoprotein ‘kötü kolesterol’ (LDL) (p=0,014) ve fibrinojen düzeyleri (p=0,049) psoriasis hastalarında yüksek; folik asit düzeyleri ise düşük (p=0,04) olarak tespit edildi. ADMA ve laboratuvar parametreleri arasında sadece kontrol grubunda HDL kolesterol (p=0,045), toplam kolesterol (p=0,01), LDL kolesterol (p=0,04) arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif ilişki bulundu.
Sonuç: Çalışmada elde edilen sonuçlar, psoriasisin, obezite ile aterojenik dislipidemiye eğilim ve enflamasyonun eşlik etmesiyle birlikte, kardiyovasküler hastalıklar için kabul edilen bağımsız risk faktörü olma özelliğinin, hastalığın şiddeti ile orantılı olarak genç yaşlardan itibaren mevcut olduğunu göstermektedir. Psoriasis hastalarında ADMA düzeylerinin bu durumla ilişkisini net olarak ortaya koyacak geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Asimetrik dimetilarjinin, kardiyovasküler hastalık, komorbiditeler, psoriasis

Recep Bilgiç, Hamza Yıldız, Özlem Karabudak Abuaf, Osman Metin İpçioğlu, Bilal Doğan. Evaluation of serum asymmetric dimethylarginine levels in patients with psoriasis vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 13-18

Corresponding Author: Hamza Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale