E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Knowledge, Beliefs and Attitudes of Psoriasis Patients About the Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 103-108 | DOI: 10.4274/turkderm.04468

Knowledge, Beliefs and Attitudes of Psoriasis Patients About the Disease

Aslı Küçükünal, İlknur Kıvanç Altunay, Ezgi Aktaş, Gülşen Tükenmez Demirci
Department Of Department, Sisli Etfal Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Background and Design: This study evaluates the patients’ knowledge, opinions and attitudes about psoriasis.

Materials and Methods: A total of 111 patients over the age of 18, clinically and histopathologically diagnosed with chronic plaque-type psoriasis were included in the study. Patients who have psychiatric illness and inadequate intelligence were excluded. A questionnaire including items on knowledge, opinions and attitudes on psoriasis were filled out by the patients and the results were analyzed statistically.

Results: One hundred-eleven (45 female, 66 male) patients were included in our study. 6.3% of patients did not know the diagnosis of their disease. 68.5% of patients thought that psoriasis was a contagious disease while18% thought that psoriasis was a hereditary condition. 88.3% of patients declined that they were informed about the disease by the doctor. 62.2% of patients believed that they had adequate information about psoriasis. 51.4% of patients believed that doctors gave them enough information about psoriasis. 44.1% of patients knew that psoriasis was aggravated by stress while 38.7% did not know any of the aggravating factors of psoriasis. 70.3% of patients believed that psoriasis would spread if not treated. Patients mostly (98.2%) had idea about topical treatment options. 82% of patients were afraid of having psoriasis on their face. 5.4% of patients were uncomfortable with the idea of their partners’ having psoriasis. 72.1%, 88.3%, 72.1% of patients reported no negative effect of psoriasis on their relations with friends, family members, work or school life, respectively

Discussion: Our results showed that psoriasis patients do not have adequate knowledge about the disease. We think that dermatologists should pay more attention to inform and raise awareness of patients with psoriasis.

Keywords: psoriasis, knowledge, belief, attitude

Psoriazis Hastalarının Hastalıklarıyla İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları

Aslı Küçükünal, İlknur Kıvanç Altunay, Ezgi Aktaş, Gülşen Tükenmez Demirci
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu araştırmanın amacı, psoriasis hastalarının hastalıklarıyla ilgili bilgilerini, görüş ve tutumlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya polikliniğimize başvuran, 18 yaş üstü, klinik ve histopatolojik olarak kronik plak tipi psoriasis tanısı almış 111 hasta dahil edildi. Aktif psikiyatrik hastalığı olan ve zeka düzeyi anket sorularını yanıtlamak için yetersiz olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Hastaların sosyodemografik özellikleri ile psoriasis alan ve şiddet indeksi (PASİ) skorları kaydedildi. Hastalara, hastalıkları ve tedavi seçenekleri ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını sorgulayan anket formu verildi. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamıza 111 (45 kadın, 66 erkek) hasta katıldı. Hastaların %6,3’ü hastalığının tanısını bilmiyordu. Hastaların %68,5’i psoriasisin bulaşıcı bir hastalık olmadığını belirtirken %18’i ailevi geçişli bir hastalık olduğunu düşünüyordu. Hastaların %88,3’ü hastalıkları ile ilgili ilk bilgiyi doktordan aldığını, %62,2’si psoriasis ile ilgili yeterli bilgileri olduğunu, %51,4’ü doktorunun kendisine hastalığı ile ilgili yeterli ölçüde bilgi verdiğini söyledi. Hastaların %44,1’i stresin psoriasisi tetiklediğini biliyorken, %38,7’si hastalığı tetikleyici faktörleri bilmiyordu. Hastaların %70,3’ü psoriasisin tedavi edilmezse yayılacağına inanıyordu ve %82’si en çok yüz bölgesinde psoriasisin çıkmasından endişe duyuyordu. Hastalar en çok (%98,2) haricen uygulanan ilaçları tanıyordu. %5,4’ü eşleri veya evleneceği kişilerde psoriasis olmasının kendileri için sorun olacağını ifade etti.
Psoriasis hastalığının, arkadaş ilişkilerini, aile ilişkilerini, iş-çalışma aktivitelerini veya okul hayatlarını hiç etkilemediğini bildirenler sırası ile %72,1, %88,3, %72,1 oranında idi.

Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda toplumumuzda psoriasis hastalarının hastalıkları hakkında yeteri kadar bilgi sahip olmadığı görülmüştür. Dermatologların, psoriasis hastalarının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusuna daha çok eğilmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: psöriazis, bilgi, inanış, tutum

Aslı Küçükünal, İlknur Kıvanç Altunay, Ezgi Aktaş, Gülşen Tükenmez Demirci. Knowledge, Beliefs and Attitudes of Psoriasis Patients About the Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 103-108

Corresponding Author: Aslı Küçükünal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale