E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Evaluation of 25 hydroxy vitamin D3 levels in patients with alopecia areata [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 50-53 | DOI: 10.4274/turkderm.07888

Evaluation of 25 hydroxy vitamin D3 levels in patients with alopecia areata

Atiye Oğrum1, Nermin Boyraz2, Arzu Karataş Toğral3, Seval Karasatı4, Hatice Meral Ekşioğlu2
1Tokat State Hospital, Dermatology And Venerology Clinics, Tokat
2Ankara Education And Training Hospital, Dermatology And Venerology Clinics, Ankara
3Ankara Occupational Diseases Hospital, Dermatology And Venerology Clinics, Ankara
4Kars State Hospital, Dermatology And Venerology Clinics, Kars

Background and Design: Current studies link a possible relationship between vitamin D deficiency and many autoimmune diseases. Alopecia areata(AA) is a frequent autoimmune dermatological disease. The aim of this study was to investigate the relationship between vitamin D levels and alopecia areata; a frequent autoimmune dermatological disease.

Materials and Methods: The 25 hydroxyvitamin D (25 OH D) levels of 40 patients with alopecia areata and age, gender and skin phototype matched healthy controls were evaluated. Serum 25 OH D was measured in all subjects, grouped as normal/sufficient (> 30 ng/ml), insufficient (15-30 ng/ml) and deficient (< 15 ng/ml).

Results: Both the study and control group were composed of 21 female and 19 males. The mean age were 31.23±7.34 (21-50) and 30.58±7.19 (21-48) respectively. 25 OH D level of study[2.5% (n=1) normal, 15%(n=6) insufficient, 82.5%(n=33)deficient] and control group[2,5%(n=1)normal, 25%(n=10)insufficient, 72,5%(n=29) deficient] were not different(P>0,05). In both groups 97,5% of patients had 25 OH D levels under normal range.

Conclusion: Vitamin D levels of patients with AA was similar with the control group This similarity may suggest that a connection between vitamin D and AA does not exist. However, it may also indicate that the relationship between AA and Vitamin D is not via the level but receptor (number and / or structure) of vitamin D.

Keywords: Alopecia, alopecia areata, vitamin D, 25(OH)D, vitamin D receptor

Alopesi areatalı hastalarda 25 hidroksi vitamin D3 düzeyinin değerlendirilmesi

Atiye Oğrum1, Nermin Boyraz2, Arzu Karataş Toğral3, Seval Karasatı4, Hatice Meral Ekşioğlu2
1Tokat Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Tokat, Türkiye
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
4Kars Devlet Hastanesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Kars, Türkiye

Amaç: Yapılan çalışmalarda vitamin D eksikliği ile birçok otoimmün hastalık arasında muhtemel bir ilişki gözlenmiştir. Bu çalışmada sık görülen otoimmün dermatolojik bir hastalık olan alopesi areata(AA) ile D vitamini düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: AA tanısı alan 40 hasta ile ile yaş grubu, cinsiyet ve deri fenotipi eşleştirilmiş 40 kişilik kontrol grubunun 25 hidroksi vitamin D3 (25 OH D)düzeyleri karşılaştırıldı. Tüm hastaların 25 OH D düzeyleri ölçüldü ve “normal” (>30 ng/ml), “eksik”(15-30 ng/ml) ve “yetersiz” (<15 ng/ml) olarak sınıflandırıldı.

Bulgular: Çalışma ve kontrol gruplarının her ikisi de 21 kadın ve 19 erkekten oluşmaktaydı. Ortalama yaş gruplar için sırasıyla 31.23±7.34 (21-50) and 30.58±7.19 (21-48) idi. Hasta grubunun vitamin D3 düzeyleri [normal: %2.5(n=1), yetersiz: %15(n=6), eksik: %82.5(n=33)] kontrol grubundan [normal: %2.5(n=1), eksik: %25(n=10) yetersiz: %72.5(n=29)] farksız bulundu(p>0,05). Her iki grupta da 25 OH D düzeyi normalin altında saptanan hasta oranı %97.5’ ti.

Sonuç: Çalışmada AAlı hastalar ve kontrol grubunun vitamin D düzeyleri benzerdi. Bu benzerlik AA ile vitamin D arasında bağlantı olmadığına işaret ediyor olabilir. Ancak aradaki ilişkinin Vitamin D düzeyi değil Vitamin D reseptörü(sayı ve/veya yapı) üzerinden olmasından da kaynaklanabilir.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, alopesi areata, D vitamini, 25 (OH) D, vitamin D reseptörü

Atiye Oğrum, Nermin Boyraz, Arzu Karataş Toğral, Seval Karasatı, Hatice Meral Ekşioğlu. Evaluation of 25 hydroxy vitamin D3 levels in patients with alopecia areata. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 50-53

Corresponding Author: Arzu Karataş Toğral, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale