E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Subclinical joint involvement in psoriasis: MRI and scintigraphic details [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 24-27

Subclinical joint involvement in psoriasis: MRI and scintigraphic details

Göker Öz1, Bilal Doğan1, Yavuz Narin2, Emir Şilit3, Yavuz Harmanyeri1

Background and design: Three different radiological methods which are X-ray, bone scintigraphy (BS) and magnetic resonance imaging (MRI) are being widely used to diagnose psoriatic artritis. We aimed to compare success rates of BS and MRI for evaluating the frequency of subclinical hand joint involvement in psoriasis and to determine of which should be used preferentially for screening purposes. Materials and methods: 25 male patients (ages between 18-26 years, mean: 21) who had no complaints of artritis subjectively and with phyisical and X-ray examination, included in the study. BS and MRI of both hands and wrists were performed and in addition, whole body scintigraphy of all patients were also performed. Results: The number of patients with MRI findings supporting psoriatic artritis (PsA) were four. Only three out of 9 patients who had pathological results with scintigraphy, were confirmed as PsA by MRI. They were not statistically significant (P>0,05) when we compare the results of MRI and scintigraphy with PASI scores by means of Mann-Whitney U Test. Besides, the analysis of results of MRI and BS (FischerÕs Exact Test) was not statistically significant. The specificity and sensitivity rates of scintigraphy were 71% and 75% respectively, when we take the MRI as main subject. Conclusion: We found that BS and MRI can be used for diagnosis of early PsA. Therefore BS can be used for screening purpose in patients with probable PsA because of its negligable radioactivity and relative cheapness.

Keywords: Psoriasis, MRI, scintigraphy

Psoriasiste subklinik eklem tutulumu: Manyetik rezonans görüntüleme ve sintigrafik bulguların değerlendirilmesi

Göker Öz1, Bilal Doğan1, Yavuz Narin2, Emir Şilit3, Yavuz Harmanyeri1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Radyoloji Kliniği

Kemik sintigrafisi (KS) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri psoriatik artritin tanısında son yıllarda sık kullanılmaktadır. KS ve MRG'ın el ve el ekleminin subklinik psoriatik artrit (PsA) tanısındaki değerini belirleyebilmek için Mayıs 2000-Mayıs 2002 tarihleri arasında psoriasis tanısı konulan ve hiçbir eklem şikayetinin olmadığı bir romatoloji uzmanının muayenesi ve her iki el ve el bileği X-ray grafileri ile teyit edilen 25 erkek hasta (18-26 yaş, ort: 21) yatırılarak incelendi. Hastaların PASI skorları kaydedildikten sonra, her iki el ve el bileği MRG incelemesi ve sonra da her iki el bileği ve tüm vücut KS'leri yapıldı. MRG incelemesi sonucu 4 hastada patolojik tutulum PsA ile uyumlu bulunurken, sintigrafide ise patolojik sonuç elde edilen 9 hastanın ancak 3 tanesi MRG ile PsA lehine doğrulandı. Diğer 6 hastadaki patolojik bulgular post-travmatik osteoblastik aktivite olarak değerlendirildi. PASI skorları ile KS ve MRG sonuçları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi (Mann-Whitney U, P>0,05). Ayrıca MRG ve KS sonuçları arasındaki ilişki de istatistiksel olarak anlamlı değildi (Fischer's Exact Test, P=0,116). MRG ile KS sonuçları, erken tanıda nispeten daha duyarlı olduğu bildirilen MRG esas alınarak karşılaştırıldığında, sintigrafinin sensitivitesi % 75, spesifitesi ise % 71 olarak bulunmuştur. Dolayısı ile KS'nin, PsA riskli hastalarda daha ucuz maliyeti ve ihmal edilebilir radyoaktivitesi nedeniyle semptomsuz ve konvansiyonel radyoloji ile görüntülenemeyen artiküler lezyonların taranmasında öncelikle kullanılabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, MRG, sintigrafi

Göker Öz, Bilal Doğan, Yavuz Narin, Emir Şilit, Yavuz Harmanyeri. Subclinical joint involvement in psoriasis: MRI and scintigraphic details. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 24-27
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale