E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Patient Profile In Dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 82-86

Patient Profile In Dermatology

Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer, Özge Keseroğlu
Department Of Dermatology, Gazi University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Background and Design: Skin diseases are among the most prevalent problems in medical practice. Dermatologists have become active, not only in treatment of skin diseases, but also for the cosmetic and surgical procedures. The purpose of this study was to evaluate the profiles of patients visiting outpatient dermatology clinic of an university hospital and a private dermatologist’s office located in Ankara.
MATERIAL-METHOD: The study comprised 5952 patients in each group. Age, gender, diagnosis, and the places they live, were all recorded.
RESULTS: There were 3778 women and 2174 men with a mean age of 37.8±15.9 years (6 months-81 years) in private visit group, and 3570 women and 2382 men with a mean age of 37.9±18.6 years (1-100 years) in hospital visit group. The most common cause for visiting dermatologist’s office was acne. It was fungal diseases for hospital visits. Women with fungal disease, alopecia, nail disorders, urticaria, psychocutaneous dermatoses, bacterial infections, and men with fungal disease, acne, alopecia, urticaria, nail disorders, preferred hospitals over private offices. Both women and men with benign and malignant tumors, nevi, pigmentation disorders, preferred private office over hospital. Men with syphilis, genital herpes, anogenital verruca preferred mainly private offices. Visits to dermatologist’s office for cosmetic procedures constituted only 4% of overall visits.
CONCLUSION: Our finding underscores the fact that medical or clinical dermatology continues to be the focus of most dermatology practices. Apart from cosmetic procedures, the main difference between patient profiles visiting private offices and hospitals is observed in sexually transmitted diseases.

Keywords: Dermatologists, health services, hospital visit, patient profile, private offices

Dermatoloji Hasta Profili

Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer, Özge Keseroğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Ankara, Türkiye

AMAÇ: Deri hastalıkları en yaygın medikal problemler arasındadır. Dermatologlar deri hastalıklarının tedavisine ek olarak kozmetik ve cerrahi işlemlerde de aktif olarak rol almaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Ankara’da özel bir dermatolog muayenehanesi ile bir Üniversite hastanesi dermatoloji polikliniğine başvuran hastaların profillerini değerlendirmektir.
GEREÇ-YÖNTEM: Her iki grupta da 5952 hasta çalışma grubumuzu oluşturdu. Hastaların yaş, cinsiyet, tanıları ve başvurdukları yerler kaydedildi.
BULGULAR: Özel dermatoloji muayenehanesine başvuran olguların 3778’i kadın, 2174’ü erkekti, yaşlarının ortalaması 37.8±15.9 yıl (6ay-81yıl), hastaneye başvuran olguların 3570’i kadın, 2382’si erkekti, yaşlarının ortalaması ise 37.9±18.6yıl (1-100 yıl) idi. Hastane başvurularının en önemli nedeni mantar hastalıkları, özel dermatoloji muayenesine en sık başvuru nedeni akneydi. Kadınlar, mantar hastalıkları, alopesi, tırnak bozuklukları, ürtiker, psikokutan dermatozlar ve bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle, erkekler ise mantar hastalıkları, akne, alopesi, ürtiker ve tırnak hastalıkları nedeniyle esas olarak hastaneyi tercih etmişlerdi. Her iki cinste de benin ve malin tümörler, nevuslar, pigmentasyon bozukluklarında özel dermatoloji muayenesinin tercih edildiği görüldü. Sifiliz, genital herpes ve anogenital verrükası bulunan erkekler esas olarak özel dermatoloji muayenehanelerini tercih ettikleri belirlendi. Özel dermatoloji muayenehanesi başvuruları içinde kozmetik uygulamalar tüm başvuruların %4’nü oluşturmaktaydı.
SONUÇ: Bulgularımız medikal/klinik dermatolojinin dermatoloji pratiğinin en önemli unsuru olmaya devam ettiğini göstermektedir. Kozmetik uygulamalar dışında, özel dermatoloji muayenehaneleri ile üniversite hastaneleri arasındaki en önemli fark cinsel yolla bulaşan hastalıklarda gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dermatologlar, sağlık servisleri, hastane muayeneleri, hasta profili, özel muayenehaneler

Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer, Özge Keseroğlu. Patient Profile In Dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(3): 82-86

Corresponding Author: Esra Adışen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale