E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Lasers in Vascular Lesions [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 15-22 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.04

Lasers in Vascular Lesions

Nilgün Şentürk
Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, Department Of Dermatology, Samsun, Turkey

Laser treatment of cutaneous vascular lesions has progressed significantly over the past decades. Lasers and intense pulse light sources (IPL) are based on the principle of selective photothermolysis and can be used for the treatment of many vascular skin lesions. Light devices for vascular lesions include the 532 nm potassium titanyl phosphate laser, 577 to 595 nm pulsed dye laser, intense pulsed light devices, and 800 to 940 nm diode, 755 nm alexandrite and 1,064 nm Nd: YAG lasers. The targeted chromophore for vascular lesions is intravascular oxyhemoglobin. By properly selecting the wavelength which is maximally absorbed by the target and a corresponding pulse duration the target can be preferentially injured without transferring significant amounts of energy to surrounding tissues. Various congenital and acquired lesions can be treated such as hemangiomas, port wine stains, facial telangiectasia and leg veins. Cooling will prevent adverse effects such as pigment alteration and scar formation during therapy. A different number of repeated treatments should be done to achieve complete results of different vascular conditions. This review will discuss the different laser and light- based devices, and provide treatment approach for the management of vascular lesions.

Keywords: Laser, vascular lesions, facial telangiectasia, leg veins, hemangiomas

Vasküler Lezyonlarda Lazer

Nilgün Şentürk
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Kutanöz vasküler lezyonların lazer ile tedavisinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Selektif fototermoliz ilkesine dayanarak çalışan lazerler ve yoğun darbeli ışık kaynakları (IPL) bir çok vasküler lezyonun tedavisinde kullanılmaktadır. Vasküler lezyonlar için kullanılan lazer sistemleri 532 nm potasyum titanil fosfat lazer, 577-595 nm pulsed dye lazer, yoğun darbeli ışık kaynakları (IPL), ve 800-940 nm diode, 755 nm Alexandrite ve 1064 nm Nd: YAG lazerlerdir. Vasküler lezyonlar için hedef kromofor intravasküler oksihemoglobindir. Bu kromofor tarafından emilecek dalga boyunun ve uygun atım süresinin seçilmesi ile çevre dokulara zarar vermeden sadece hedeflenen dokunun tedavisi mümkün olabilmektedir. Hemanjiyom, şarap lekeleri, fasiyal telenjiektazi ve bacak varisleri gibi çeşitli doğumsal ve edinsel vasküler lezyonlar lazer ile tedavi edilebilir. Tedavi sırasında uygun soğutma sistemlerinin kullanılması ile renk değişikliği ve skar oluşumu gibi yan etkiler önlenebilmektedir. Farklı vasküler lezyonlarda tam sonuç elde etmek için tekrarlayan uygulamalar gerekli olabilir. Bu derlemede, farklı lazer ve ışık kaynaklarına değinilecek ve bunlarla damarsal lezyonlara tedavi yaklaşımları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lazer, vasküler lezyonlar, fasiyal telenjiektazi, bacak varisleri, hemanjiyomlar

Nilgün Şentürk. Lasers in Vascular Lesions. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 15-22

Corresponding Author: Nilgün Şentürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale