E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comorbidities in psoriasis: The recognition of psoriasis as a systemic disease and current management [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 71-77 | DOI: 10.4274/turkderm.09476

Comorbidities in psoriasis: The recognition of psoriasis as a systemic disease and current management

Göknur Kalkan
Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Psoriasis, with a worldwide prevalence of 2-3%, is now assumed as a systemic chronic inflammatory disease accompanied by comorbidities while it was accepted as a disease limited only to the skin in the past. There are several classifications of the comorbidities which are more common in patients with moderate to severe psoriasis. Simply, comorbidities can be classified as classic, emerging, related to lifestyle, related to treatment. They can also be categorized as medical comorbidities, psychiatric/psychologic comorbidities, and behaviors contributing to medical and psychiatric comorbidities. In this review, providing early diagnosis and treatment of comorbidities, learning screening recommendations for early detection and long-term disease control and improvement in life quality by integrated, multidisciplinary approach were targeted.

Keywords: Psoriasis, comorbidity, systemic disease

Psoriazisde komorbiditeler: Psoriazisin sistemik hastalık olarak kabul edilmesi ve güncel yaklaşım

Göknur Kalkan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Tüm dünyada %2-3 oranında görülme sıklığına sahip psoriazis, geçmişte sadece deriye sınırlı kabul edilirken, günümüzde birçok komorbiditenin eşlik ettiği kronik sistemik enflamatuvar bir hastalık olarak ele alınmaktadır. Orta-şiddetli düzeyde psoriazisi olanlarda daha sık görülen komorbiditelerle ilgili çeşitli sınıflamalar mevcuttur. Basit olarak klasik, kronik sistemik enflamasyonla ilişkili, yaşam tarzı ile ilgili ve tedavi ile ilgili olarak sınıflanabileceği gibi medikal komorbiditeler, psikiyatrik/psikolojik komorbiditeler ve komorbiditelere katkı yapan durumlar şeklinde de sınıflanabilmektedir. Bu derlemede psoriazis ve eşlik eden komorbiditelerin gözden geçirilmesiyle; komorbiditelerin erken tanı ve tedavisini sağlama, komorbiditilerin erken tespitine yönelik geliştirilen tarama önerilerini öğrenme ve hastalığın yönetiminde entegre, multidisipliner yaklaşım ile uzun dönem hastalık kontrolü ve hayat kalitesinde düzelme sağlamak hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, komorbidite, sistemik hastalık

Göknur Kalkan. Comorbidities in psoriasis: The recognition of psoriasis as a systemic disease and current management. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2017; 51(3): 71-77

Corresponding Author: Göknur Kalkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale