E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Comparison of the plasma levels of cathepsin-L and granulysin between patients with psoriasis and healthy controls [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 15-18 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.09481

Comparison of the plasma levels of cathepsin-L and granulysin between patients with psoriasis and healthy controls

Havva Hilal Ayvaz1, Müzeyyen Gönül2, Sevim Baysak3, Şeyda Özdemir4, Alpaslan Öztürk4
1Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Isparta, Turkey
2University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey
3Sultan 2. Abdülhamid Han Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, İstanbul, Turkey
4University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of Biochemistry, Ankara, Turkey

Background and Design: Psoriasis is a chronic papulosquamous disease where histologically epidermal hyperproliferation and infiltration involving natural killer cells and cytotoxic T-cells are observed. These cells have been shown to carry cytolytic molecules containing high amount of perforin, granzyme B and granulysin (GNLY). The roles of these molecules in the pathogenesis of psoriasis are still disputed, with serum GNLY and cathepsin-l (CL) levels thought to be associated with cellular immunity. In this study, we investigated the relationship between the severity and duration of psoriasis and the levels of CL and GNLY. Materials and Methods: Prospective and randomized study of 40 patients (23 males, 17 females) with psoriasis who admitted to hospital between December 2014 and August 2015, and 40 age and sex-matched healthy controls (23 males, 17 females) were investigated. CL and GNLY serum levels were measured by ELISA method. Results: There was no significant differences in GNLY and CL levels between psoriasis patients and the control group (p=0.243 and p=0.606). There was also no statistically significant difference between psoriasis patients with low Psoriasis Area Severity Index (PASI) (≤10) and those with high PASI (>10) (p=0.86 and p=0.61) score. Conclusion: There are studies that have shown GNLY and CL in the psoriazis are important markers for disease pathogenesis. However, according to the results of this study, CL and GNLY levels are not sufficient markers to indicate the level of cellular immunity and disease severity in psoriasis. Future studies are needed on this subject with a wider range of patients.

Keywords: Psoriasis, cathepsin, granulysin

Psoriazis hastaları ve kontrol gruplarında plazma katepsin-L ve granulizin düzeylerinin karşılaştırılması

Havva Hilal Ayvaz1, Müzeyyen Gönül2, Sevim Baysak3, Şeyda Özdemir4, Alpaslan Öztürk4
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Deri Ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Isparta
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Ankara
3Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, Ankara

Amaç: Psoriazis, histolojik olarak epidermal hiperproliferasyon ve doğal katil hücreler ile sitotoksik T-hücreleri içeren infiltrasyonun gözlendiği, kronik papüloskuamöz bir hastalıktır. Bu hücrelerin yüksek miktarda perforin, granzim B ve granulizin (GNLY) içeren sitolitik molekülleri taşıdığı gösterilmiştir. Bu moleküllerin psoriazis patogenezindeki rolleri hala tartışmalıdır, serum GNLY ve katepsin-L (CL) seviyelerinin selüler immünite ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada psoriaziste hastalık şiddeti ve süresiyle, CL ve GNLY seviyelerinin ilişkisini araştırdık. Gereç ve Yöntem: Prospektif ve randomize bu çalışmaya, Aralık 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında başvuran 40 psoriazis (23 erkek, 17 kadın) hastası ile yaş, cinsiyet uyumlu 40 gönüllü (23 erkek, 17 kadın) dahil edildi. CL ve GNLY serum seviyeleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. Bulgular: CL ve GNLY seviyelerinde, psoriazis hastaları ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,243 ve p=0,606). Düşük Psoriazis Alan Şiddet İndeksi (PAŞİ) skoru (≤10) olan psoriazis hastaları ile yüksek PAŞİ skoru (>10) olan hastalar arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,86 ve p=0,61).
Sonuç: Psoriyatik deride bakılan CL ve GNLY’nin, hastalık patogenezi açısından önemli belirteçler olduğuyla ilgili çalışmalar mevcuttur. Fakat bu çalışmanın sonucuna göre, CL ve GNLY seviyelerinin, psoriaziste hücresel immünite düzeyini ve hastalık şiddetini göstermede yeterli belirteçler olmadıkları düşünülmektedir. Bu konuda daha geniş hasta serileri ile ileri çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, katepsin, granulizin

Havva Hilal Ayvaz, Müzeyyen Gönül, Sevim Baysak, Şeyda Özdemir, Alpaslan Öztürk. Comparison of the plasma levels of cathepsin-L and granulysin between patients with psoriasis and healthy controls. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 15-18

Corresponding Author: Havva Hilal Ayvaz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale