E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Pemphigus: Current Treatment, Challenges in the Treatment and Our Clinical Experience [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(1): 8-9

Pemphigus: Current Treatment, Challenges in the Treatment and Our Clinical Experience

Dilek Seçkin, Zeynep Demirçay
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

Pemphigus vulgaris is a rare disease. Systemic corticosteroids are the mainstay of therapy, however, long-term treatment with high-dose steroids may be associated with many serious side effects. Majority of patients are prescribed adjuvant treatments in order to reduce the need for steroid use. Immunsuppressive agents like azathioprine, cyclophosphamide, methotrexate and cyclosporine, antiinflammatory drugs such as gold, dapsone and tetracycline, plasmapheresis, photopheresis, high dose intravenous immunglobuline and recently, immunmodulatuar agents like rituximab (anti CD20 monoclonal antibody) and TNF-a antagonists are among the adjuvant treatments. We report here the results of 8-years of follow-up in 36 patients with pemphigus vulgaris.

Keywords: Pemphigus, current treatment, treatment, clinical experience

Pemfigus: Güncel Tedavi, Karşılaşılan Zorluklar ve Klinik Deneyimlerimiz

Dilek Seçkin, Zeynep Demirçay
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Pemfigus vulgaris nadir görülen bir hastalıktır. Sistemik kortikosteroidler tedavinin temelini oluşturmasına rağmen, bu ilaçların uzun süreli ve yüksek doz kullanımları, çok sayıda ciddi yan etkiye sebep olmaktadır. Steroid gereksinimini azaltabilmek için, hastaların çoğunda steroidlerle birlikte adjuvan tedaviler de verilmektedir. Adjuvan tedaviler arasında başlıca azatiopurin, siklofosfamid, metotreksat ve siklosporin gibi immünsupresif ilaçlar, altın, dapson ve tetrasiklin gibi antiinflamatuar ilaçlar, plazmaferez, fotoferez, yüksek doz intravenöz immünglobulin ve son dönemde de rituksimab (anti CD-20 monoklonal antikor) ve TNF-a antagonistleri gibi immunmodulatuar ilaçlar sayılabilir. Burada, pemfigus vulgarisli toplam 36 hastanın 8 yıllık izlem sonuçları tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pemfigus, güncel tedavi, tedavi, klinik deneyim

Dilek Seçkin, Zeynep Demirçay. Pemphigus: Current Treatment, Challenges in the Treatment and Our Clinical Experience. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(1): 8-9

Corresponding Author: Dilek Seçkin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale