E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 104-106

1993-1998 yılları arasında saptadığımız sifilizli olguların değerlendirilmesi

Emine Derviş1, Meral Sönmezoğlu2, Lütfiye Ersoy1, Aynur Karaoğlu1
1Haseki Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Klinikleri
2Haseki Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinikleri

1 Ocak 1993-31 Aralık 1998 tarihleri arasındaki 6 yıllık dönemde Haseki Hastanesi Dermatoloji Polikliniğinde sifiliz tanısı konan toplam 278 olgu yaş, cinsiyet,medeni hal ve klinik bulgularına göre değerlendirilmiştir. Çalışma grubumuzda sifilizin cinsel aktif yaşta, erkeklerde ve evli kişilerde daha sık görüldüğü saptanmıştır. Hastalarımızın %29.8' i 1. devir sifiliz, %47.6' sı 2. devir sifiliz, %21.8'i latent sifiliz, %0.4' ü 3. devir sifiliz, %0.4' ü erken doğumsal sifiliz olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca son 6 yıl süresince çeşitli nedenlerle hastanemiz dermatoloji polikliniğine başvuran hasta grubunda sifiliz prevalansı yıllar arasında önemli ölçüde bir değişiklik göstermemiştir.


Emine Derviş, Meral Sönmezoğlu, Lütfiye Ersoy, Aynur Karaoğlu. 1993-1998 yılları arasında saptadığımız sifilizli olguların değerlendirilmesi. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(2): 104-106
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale