E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Assesment of Hearing Loss in Patients with Psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 15-19 | DOI: 10.4274/turkderm.15986

Assesment of Hearing Loss in Patients with Psoriasis

Serdar Cenk Güvenç1, Hakan Turan1, Süleyman Yılmaz2, Mehmet Emin Yanık1, Abdullah Berada2, Cihangir Aliağaoğlu1
1Department Of Dermatology, Duzce University, Duzce, Turkey
2Department Of Ear Nose Throat, Duzce University, Duzce, Turkey

Background and Design: Psoriasis is an autoimmune chronic inflammatory skin disease characterized by T-cell mediated hyperproliferation of keratinocytes. Sensorineural hearing loss accompanied by autoimmune diseases was first described by McCabe in 1979. Cases of hearing loss associated with various autoimmune diseases have been reported. However, the number of studies evaluating the hearing loss in patients with psoriasis is insufficient. In this study, we aimed to assess hearing loss in psoriasis patients.
Material and Methods: Fifty-one psoriasis patients, who were admitted to our outpatient clinic in 2010, and 51 healthy volunteers were included in the study. All participants underwent a complete ear, nose and throat examination before audiological assessment followed by, pure-tone audiometry in a sound-isolated audiology laboratory. Statistical analysis was performed using PASW Statistics version 18.0.0. A p-value less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean bone and hearing thresholds were higher for all frequencies in patients than in controls. The values reached statistical significance at all frequencies except for right ear air conduction at 1000 Hz, bone conduction at 500 and 1000 Hz, left ear air conduction at 500 Hz, and bone conduction at 500 Hz (p<0.05). We compared the Psoriasis Area and Severity Index (PASI) scores adjusted for age and disease duration and thresholds matched with frequencies and found a significant correlation between PASI score and hearing loss at medium and high frequencies.
Conclusion: In psoriasis, chronic inflammation is thought to be the main pathological process destroying structure and functions of skin, nails and joints. We think that the same process may affect the cochlea in a similar way. The correlation between high PASI scores and hearing loss at medium and high frequencies may be an unexpected result of increased inflammatory mediators responsible from the disease in exacerbation periods.

Keywords: Audiometry, autoimmunity, hearing loss, psoriasis

Psoriasisli Hastalarda İşitme Kaybının Değerlendirilmesi

Serdar Cenk Güvenç1, Hakan Turan1, Süleyman Yılmaz2, Mehmet Emin Yanık1, Abdullah Berada2, Cihangir Aliağaoğlu1
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Düzce

Amaç: Psoriasis keratinositlerin T hücre aracılı hiperproliferasyonuyla karakterize otoimmün, kronik, inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Otoimmün hastalıklara eşlik edebilen sensörinöral işitme kaybı ilk olarak 1979 yılında McCabe tarafından tanımlanmıştır. Şu ana dek çeşitli otoimmün hastalıklara eşlik eden işitme kayıpları bildirilmiştir. Ancak psoriasisli hastalarda işitme kaybını değerlendiren çalışma sayısı azdır. Bu çalışmada psoriasisli hastalardaki işitme kaybının değerlendirilmesi hedeflendi.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2010 yılında polikliniğimize başvuran 51 psoriasis hastası ile 51 sağlıklı gönüllü dâhil edildi. Tüm olgular odyolojik değerlendirmeden önce tam bir kulak, burun, boğaz muayenesinden geçirildi. Takiben olgulara ses izolasyonu sağlanmış odyoloji laboratuvarında pure-tone odyometri değerlendirmesi yapıldı. Çalışmanın istatistiksel analizinde PASW Statistics sürüm 18.0.0 istatistik paket programı kullanıldı. P<0,05 ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Psoriasis ve kontrol gruplarının hava ve kemik yolu için tüm frekanslarda eşik değerler hastalarda kontrollere göre daha yüksekti. Sağ kulak hava yolu 1000 Hz, kemik yolu 500 ve 1000 Hz; sol kulak hava yolu 500 Hz, kemik yolu 500 Hz ölçümleri hariç tüm frekanslarda istatistiksel olarak da anlamlılığa ulaşıldı (p<0,05). Yaş ve hastalık süresi ile işitme kayıpları arasında korelasyon analizinde anlamlı bir ilişki saptanmadı. Yaş ve hastalık süresinden arındırılmış Psoriasis Alan Şiddet İndeksi (PAŞİ) skoru ile frekanslara uyan eşik değerler korelasyon analizi ile kıyaslandığında PAŞİ skoru ile orta ve yüksek frekanslardaki işitme kaybı arasında anlamlılık ve orta derecede korelasyon saptandı.
Sonuç: Psoriasiste deri, tırnak ve eklemlerde yapı ve fonksiyonların bozulmasındaki esas patolojik sürecin kronik inflamasyon olduğu düşünülmektedir. Biz aynı sürecin kohlea üzerinde de benzer etkiler yapabileceği düşüncesindeyiz. Yüksek PAŞİ skorları ile orta ve yüksek frekanslardaki işitme kaybı arasındaki korelasyonun hastalıktan sorumlu medyatörlerin alevli dönemlerde yüksek seviyelere çıkmasının beklenmedik bir sonucu olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, odyometri, otoimmün, psoriasis

Serdar Cenk Güvenç, Hakan Turan, Süleyman Yılmaz, Mehmet Emin Yanık, Abdullah Berada, Cihangir Aliağaoğlu. Assesment of Hearing Loss in Patients with Psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 15-19

Corresponding Author: Hakan Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale