E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The role of psychological factors in alopecia areata and the impact of the disease on quality of life [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 178-181

The role of psychological factors in alopecia areata and the impact of the disease on quality of life

A. Tülin Güleç1, Nilgün Taşkıntuna2, Çağtay Duru2, Yasemin Saray1, Cenk Akçalı1

Background and design: The role of psychological factors in the pathogenesis of alopecia areata (AA) has long been a subject of debate. This case-control study was undertaken to determine the significance of stressful life events and the other psychological factors in the etiopathogenesis of AA. The impact of the disease on quality of life was also assessed. Materials and Methods: Fifty-two adult patients (18 females, 34 males) diagnosed with AA and 52 age- and sex-matched individuals selected from hospital personal without any hair loss as a control group were evaluated with major life events scale, Beck depression and Beck anxiety inventories, and 36-item short form health
survey (SF-36). Results: There was no statistical difference between the patient and control groups regarding the total scores of the stressful life events, depression and anxiety. Of the 8 subscales of SF-36, three of them (vitality, social functioning and mental health scores) turned out to be statistically significant between the two groups. Conclusions: Our data provides no evidence that psychological factors are involved in the pathogenesis of AA. On the other hand, our findings indicate that AA has a partly negative impact on quality of life, so we think that psychologic intervention should be useful in selected patients for an effective treatment.

Keywords: Alopecia areata, life events scale, Beck depression inventory, Beck anxiety inventory, quality of life.

Alopesi areatada psikolojik faktörlerin rolü ve hastalığın yaşam kalitesi üzerine etkisi

A. Tülin Güleç1, Nilgün Taşkıntuna2, Çağtay Duru2, Yasemin Saray1, Cenk Akçalı1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Alopesi areatanın (AA) patogenezinde psikolojik faktörlerin rolü çok uzun zamandır tartışılmaktadır. Bu kontrol gruplu çalışmada stres verici yaşam olayları ve diğer psikolojik faktörlerin AA' nın etiyopatogenezindeki önemini belirlemek amaçlanmıştır. Hastalığın yaşam kalitesi üzerine olan etkisi de araştırılmıştır. AA tanısı alan 52 yetişkin hasta (18 kadın, 34 erkek) ile kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyetleri hasta grubu ile uyumlu, saç dökülme şikayeti bulunmayan 52 hastane personeli, ana yaşam olayları listesi, Beck depresyon ve Beck anksiyete envanterleri ve kısa-form 36 ölçekleri (KF-36) ile değerlendirildi. Stres verici yaşam olayları, depresyon ve anksiyete total puanları göz önüne alındığında hasta ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. KF-36' nın 8 alt ölçeğinden üç tanesinde (vitalite, sosyal fonksiyonlar, mental sağlık skorları) iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu bulundu. Çalışmamızın sonuçları AA' nın patogenezinde psikolojik faktörlerin rol oynadığı görüşünü desteklememektedir. Öte yandan, verilerimiz AA' nın yaşam kalitesini kısmen de olsa olumsuz etkilediğini göstermektedir, dolayısıyla etkili bir tedavi için seçilmiş hastalara psikolojik yönden destek tedavide uygulanmasının faydalı olacağı görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, yaşam olayları ölçeği, Beck depresyon envanteri, Beck anksiyete envanteri, yaşam kalitesi

A. Tülin Güleç, Nilgün Taşkıntuna, Çağtay Duru, Yasemin Saray, Cenk Akçalı. The role of psychological factors in alopecia areata and the impact of the disease on quality of life. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(3): 178-181
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale