E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Biologic Agents in Psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 42-50

Biologic Agents in Psoriasis

Emel Bülbül Başkan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Bursa, Turkey

Psoriasis is a chronic, inflammatory disease affecting 1-3% of population. Advances in the pathogenesis of psoriasis and biotechnology have led to the development of targeted therapy named biologic agents. In this review, general information on biologic drugs are presented and literature on four biologic agents available in our country for moderate to severe plaque psoriasis has been summarized. Mechanisms of action, indications and dosage, results of clinical studies and safety profiles of each biologic agent are discussed.

Keywords: Psoriasis, biologics, efalizumab, etanercept, infliximab, adalimumab

Psoriasiste Biyolojik Ajanlar

Emel Bülbül Başkan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Psoriazis toplumun %1-3’ünü etkileyen kronik, inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Psoriazis patogenezindeki gelişmeler ve biyoteknolojik yenilikler biyolojik ajanlar olarak adlandırılan hedefe yönelik tedavilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu derlemede biyolojik ajanlar hakkında genel bilgiler sunulmuştur ve ülkemizde orta şiddetli plak psoriazisinde ruhsatlandırılmış olan 4 biyolojik ajana ait literatür bilgileri özetlenmektedir. Her bir byolojik ajana ait etki mekanizması, endikasyonlar ve dozaj, klinik çalışmalarının sonuçları ve güvenlik profilleri tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, biyolojikler, efalizumab, etanercept, infliksimab, adalimumab

Emel Bülbül Başkan. Biologic Agents in Psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 42-50

Corresponding Author: Emel Bülbül Başkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale