E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Antioxidant activity in melasma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(1): 33-36 | DOI: 10.4274/turkderm.19052

Antioxidant activity in melasma

İlgen Ertam1, Tuğçe Özkapu1, Yasemin Akçay2, Eser Yıldırım Sözmen2, İdil Ünal1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, İzmir, Turkey

Background and Design: Melasma is a common, symmetric hypermelanosis characterized by irregular brown to gray-brown macules on the face. It is frequently associated with pregnancy and oral contraceptive consumption. Sunlight and genetic factors play major roles in the pathogenesis of melasma. Human skin exposed to ultraviolet light or environmental oxidizing pollutants become a preferred target of oxidative stress. Topical and oral antioxidants are used to treat melasma. To investigate serum antioxidant capacity in patients with melasma and relationship between antioxidant levels and melasma severity.
Materials and Methods: Forty-nine cases of melasma and 35 controls were included in the study. Each patient’s skin pigmentation was assessed using the Melasma Area Severity Index (MASI) and mexameter reading. Serum trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC), total antioxidant activity (TAOA), and ferric reducing power (FRAP) were evaluated in patients and controls by spectrophotometric method. Results: TEAC levels were higher in patients than in controls (p<0.00). However, there was no statistically significant relationship of MASI with TEAC, TAOA and, FRAP.
Conclusion: According to our results, there is not a strong relationship between serum antioxidants and melasma severity. Therefore, we propose that antioxidant therapy may not be necessary in patients with melasma.

Keywords: Antioxidants, melasma, treatment

Melazmada antioksidan aktivite

İlgen Ertam1, Tuğçe Özkapu1, Yasemin Akçay2, Eser Yıldırım Sözmen2, İdil Ünal1
1Ege University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, İzmir, Turkey
2Ege University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, İzmir, Turkey

Amaç: Melazma sık görülen, yüzde kahverengiden gri-kahverengiye değişen düzensiz şekilli maküllerle karakterize simetrik bir hipermelanozisdir. Çoğunlukla gebelik periyodu ve oral kontraseptif ilaç kullanımı ile ilişkilidir. Güneş ışığı ve genetik faktörler melazma patogenezinde önemli rol oynamaktadır. Deri ultraviyole ışığı ve çevresel okside edici etmenlere maruz kalarak oksidatif stresin hedefi haline gelmektedir. Topikal ve oral antioksidanlar melazma tedavisinde kullanılmaktadır. Bu araştırmada amaç, melazmalı hastalarda serum antioksidan kapasitesini saptamak ve antioksidan düzeyleri ile melazma şiddeti arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Kırk dokuz melazma hastası ve 35 kontrol çalışmaya dahil edildi. Her hastada derideki pigmentasyon düzeyi Melazma Alan Şiddet İndeksi (MAŞİ) ve meksametre skoru kullanılarak değerlendirildi. Serum troloks eşdeğeri antioksidan kapasite (TEAC), total antioksidan aktivite (TAOA), demir iyonu indirgeyici antioksidan güç yöntemi (FRAP) düzeyleri spektrofotometrik olarak hasta ve kontrol grubunda değerlendirildi.
Bulgular: TEAC düzeyi hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksek idi (p<0,00). Ancak, MAŞİ ile TEAC, TAOA ve FRAP arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Sonuç: Araştırmamızda serum antioksidanları ile melazma şiddeti arasında ilişki saptanmadı. Bu sonuçlara göre, melazmalı hastalarda antioksidan tedavinin her zaman etkili olmayabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Antioksidanlar, melazma, tedavi

İlgen Ertam, Tuğçe Özkapu, Yasemin Akçay, Eser Yıldırım Sözmen, İdil Ünal. Antioxidant activity in melasma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2018; 52(1): 33-36

Corresponding Author: İlgen Ertam, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale