E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The Effect on Quality of Life of Narrowband UVB Therapy for Patients with Chronic Plaque Psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 90-93

The Effect on Quality of Life of Narrowband UVB Therapy for Patients with Chronic Plaque Psoriasis

Gonca Gökdemir, Neslihan Fişek, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Turkey

Background and Design: Patients with psoriasis have significant impairment in their quality of life. As there is no cure for psoriasis, there are many treatment options. Narrowband UVB therapy have many advantages and therapeutic effects. So, narrowband UVB therapy for psoriasis is a popular treatment model recently. In literature, there are few data about the effect of quality of life with treatment of narrowband UVB. Our aim is to assess the relationship between changes in quality of life and severity of psoriasis after narrowband UVB therapy. MATERIALS-METHODS: A total of 37 patients with chronic plaque psoriasis were recruited to study between October 2004-May 2005. All of the patients were allocated to three times weekly treatment with narrowband UVB. All patients were assessed using psoriasis area severity index (PASI) and dermatology life quality index (DLQI) before and after treatment. All patients were asked to complete “self assessment form” questionnaire after therapy. RESULTS: Only 26 patients (70.3%) completed therapy. Disease severity and quality of life significantly improved after therapy (p<0.001). In the end of treatment, 18 patients (69%) reported a high degree of satisfaction with this therapy. CONCLUSION: Narrowband UVB therapy is safe and effective for psoriasis, and improves quality of life significantly.

Keywords: Narrowband UVB, psoriasis, quality of life

Kronik Plak Psoriazis Hastalarında Darbant UVB Tedavisinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

Gonca Gökdemir, Neslihan Fişek, Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş ve AMAÇ: Psöriazis, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir hastalıktır. Hastalıkta tam kür olmadığı için pek çok tedavi alternatifleri mevcuttur. Darbant ultraviyole B (UVB) tedavisi, avantajları ve klinik etkinliği nedeniyle son yıllarda popüler bir tedavi alternatifi olmuştur. Yerli ve yabancı literatürde bu tedavinin psoriazisli hastalardaki yaşam kalitesi üzerine etkileri ile ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, darbant ultraviyole B tedavisinin psoriazis hastalarındaki yaşam kalitesini nasıl etkilediğini araştırmaktı. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Ekim 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında toplam 37 kronik plak psoriazis hastası alındı. Hastalara haftada 3 gün olmak üzere darbant UVB tedavisi uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrasında PAŞİ değerleri ölçüldü, “Dermatoloji yaşam kalitesi indeksi”(DYKİ) anketi uygulandı. Tedavi sonunda her hastaya “kendilerini değerlendirme anketi” dolduruldu. Çalışmaya alınan 37 hastadan 26'sı (%70.3) tedaviyi tamamladı. SONUÇ: Çalışmanın başında ve sonunda saptanan PAŞİ ve DYKİ skorları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Çalışma sonunda hastaların 18 (%69)'i tedaviden memnun, 8 hasta (%31) ise orta derecede memnun olarak belirlendi. Psoriazis tedavisinde darbant UVB, etkin ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Çalışmamız sonucunda tedavinin hastaların yaşam kalitesini olumlu yönde artırdığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Darbant UVB, psoriazis, yaşam kalitesi

Gonca Gökdemir, Neslihan Fişek, Adem Köşlü. The Effect on Quality of Life of Narrowband UVB Therapy for Patients with Chronic Plaque Psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 90-93

Corresponding Author: Gonca Gökdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale