E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Activation Markers in Behcet Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 74-86

Activation Markers in Behcet Disease

Ümit Türsen

Although there is no specific laboratory profile to diagnose Behcet’s disease, the key is to obtain maximal history and review of systems with detailed physical examination. Behçet disease shows a heterogeneous pattern of organ involvement that occurs in recurrent episodes of acute inflammation throughout the course of the disease. Disease activity in Behcet disease is difficult to define because of its fluctuating course, lack of laboratory tests reflecting overall disease activity, absence of a standardized form to report the severity of Behcet disease manifestations and also trying to develop new diagnostic criteria. There are no laboratory markers that correlate well with clinical activity in Behcet disease. This led to the development of standardized disease activity index. To be useful, a measurement of disease activity must be valid, reliable, and simple enough to use in routine clinical practice. Firstly, Yazıcı et al. described Turkish Behçet disease activity index. Secondly, it was described Iran Behcet disease dynamic activity index and European schema. Both system were combined by Bhakta et al into new instrument described, the Behcet Disease Current Activity Form (BDCAF). In all activity forms, assessment of disease activity depends almost solely on the history of the clinical features. Turkish form evaluates current clinical findings, European schema evaluates clinical findings in the last 1 month, Iran form evaluates clinical findings in the last 12-months. BDCAF asesses ten common clinical manifestations of Behcet disease including fatigue; headache; oral ulceration; genital ulceration; erythema nodosum or superficial thromboflebitis; pustules; artralgia; arthritis; nause, vomiting or abdominal pain; and bloody diarrhea as ordinal variables between 0 to 4, according to the duration of the symptome in weeks over the preceding 4 weeks. Three other organ systems are considered to be dishotomous variables including ocular, major vessels, and central nervous systems. Patients are asked to rate how active they feel their disease is on the day of assessment and over the preceding 4 weeks on two visual Likert scales consisting of seven different facial expressions. At present, there are no laboratory mark.ers that correlate well with clinical activity in Behcet disease, it seems that BDCAF offers an easy-to-complete, and reliable method of assessing disease activity which is based on history of clinical features and documenting clinical activity in patients with Behcet disease for use in routine clinical practice.

Keywords: Activity, markers, Behcet disease

Behçet Hastalığında Aktivite Belirteçleri

Ümit Türsen
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Behçet hastalığında spesifik bir laboratuvar inceleme bulgusu olmayıp, dikkatli bir öykü alınması ve detaylı yapılmış sistemik muayene bulguları oldukça önemlidir. Hastalık boyunca akut inflamasyon atakları nedeniyle heterojen değişik organlarda tekrarlayıcı vaskülitik tutulum paternleri oluşabilmektedir. Behçet hastalığı aktivitesini tanımlamak güçtür. Çünkü hastalık fluktan seyirlidir, tüm hastalık bulgularını yansıtan laboratuvar bir test yoktur, hastalık belirtilerinin şiddetini açıklayan standart bir form eksikliği bulunmaktadır ve ayrıca da yeni tanı ölçütleri geliştirilmeye çalışılmakta olup hastalıkta tanı güçlüğü çekilmektedir. Şimdiye kadar klinik bulgularla ilişkili spesifik hastalık aktivite belirteci olmadığından dolayı, klinik hikaye temelinde hastalık aktivite indeksleri geliştirilmeye başlanmıştır. Hastalık aktivite indeksleri geçerli, güvenilir ve rutin klinik pratik için basit olursa kullanışlı olabilmektedir. Önce Yazıcı ve ark. tarafından Türk Behçet Hastalığı aktivite indeksi, sonra İran Behçet hastalığı dinamik aktivite ölçümü indeksi ve Avrupa şeması, daha sonra ise son iki şema kombine edilip, Bhakta tarafından Avrupa Behçet Hastalığı Anlık Aktivite Formu (BDCAF) olarak yeniden tanımlanıp değerlendirilmiştir. Hemen hemen tüm hastalık aktivite skorlamaları klinik bulguların temelinde yapılmaktadır. Türk formunda hastanın kliniğe başvurduğunda olan bulgular, Avrupa formunda son 1 aylık bulgular, İran formunda ise son 12 aylık klinik bulgular değerlendirilmektedir. BDCAF formunda yorgunluk; baş ağrısı; oral ülserler; genital ülserler; eritema nodozum veya yüzeyel tromboflebit; artralji; artrit; bulantı, kusma veya karın ağrısı; ve kanlı diyare varlığı olmak üzere 10 sık gözlenen belirti, 0-4 arası skorlarla önceki 4 hafta boyunca değerlendirilir. Diğer 3 organ sisteminden göz, büyük damarlar ve santral sinir sistemi ise 2 farklı değişkenle sorgulanır. Ayrıca 7 farklı yüz ifadesi içeren görsel Likert çizelgesi işaretlenir. Şu an için klinik aktiviteyle ilişkili laboratuvar belirteç olmadığından dolayı klinik özelliklerin hikâyesine dayanan standardize form olan BDCAF formu Behçet hastalığında aktivite değerlendirilmesi için kullanışlı gibi görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aktivite, belirteç, Behçet hastalığı

Ümit Türsen. Activation Markers in Behcet Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 74-86

Corresponding Author: Ümit Türsen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale