E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Measuring Trust Component in Patient-Physician Relationship in Dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 89-94

Measuring Trust Component in Patient-Physician Relationship in Dermatology

Sadık Yılmaz, Vahide Baysal Akkaya
Department Of Dermatology, Suleyman Demirel University School Of Medicine, Isparta, Turkey.

Background and Design: Patient’s trust is an essential component of the patient-physician relationship. The aim of this study was to measure the level of trust of the patients in physicians, to determine factors affecting trust level and to propose some suggestions in order to improve trust component in patient-physician relationship.
Material and Method: Three hundred five patients participated in the survey. A questionnaire was prepared to evaluate the level of patients’ trust in physician and satisfaction to the dermatology department and patients’ socio-demographic variables. Analyses of data obtained from questionnaires were performed using SPSS (Statistical Package of Social Science), version 15.0.
Results: Patients have an average of 3.72±0.54 trust level (out of 5) in their physicians. This reveals the patients have a trust slightly above the medium level for their physicians. There are no statistically significant relationships between the trust level and other socio-demographic variables such as age, sex and income. Patients’ satisfaction level towards the dermatology department was 4.17±0.65. There was a positive and statistical significantly correlation between trust and satisfaction. Patients choose more cheerful and well-informed physicians. Trust had been determined as an important factor in the patient-physician relationship. Patients trust well-informed, sympathetic and honest physicians. Nevertheless, disrespectfulness and lack of information had been determined as the most distrusted physician behaviors.
Conclusion: Although there are many studies to evaluate this subject in the literature as far as we determine this is the first study in dermatology practice in Turkey. Because there are many chronic diseases in dermatology to provide concordance of patients’ treatment and continuity to same physicians or medical clinics may be obtained by building the patient’s trust. In this sense, trust component in patient-physician relationship in dermatology must not be neglected. Also must be avoided for the distrusted attitudes and behaviors.

Keywords: Dermatology, trust, patient-physician relation

Hekim ile Dermatoloji Hastaları Arasındaki İlişkide Güven Unsurunun Ölçülmesi

Sadık Yılmaz, Vahide Baysal Akkaya
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Amaç: Güven, hasta ile hekim arasındaki ilişkinin temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hastaların hekimleriyle olan iletişiminde güven seviyelerini ve bunu etkileyen unsurları tespit ederek hasta-hekim ilişkisindeki güven unsurunu geliştirmek için öneriler sunabilmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 305 hasta katılmıştır. Hastaların demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerini, hekimlerine güven ve dermatoloji bölümüne olan memnuniyet düzeyleri ile hasta-hekim ilişkisi hakkındaki görüşlerini değerlendirebilmek için bir anket formu hazırlanmıştır. Anket verilerinin analizinde istatistik paket programlarından SPSS 15.0 (Statistical Package of Social Science) kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmamıza katılan hastaların hekimlerine güven seviyesi (5 üzerinden) ortalama 3,72±0,54 olarak bulunmuştur. Bu da hastaların hekimlerine orta derecenin üzerinde güven duyduğunu göstermektedir. Hasta-hekim ilişkisinde güven düzeyi ile hastanın yaş, cinsiyet ve gelir gibi sosyo-demografik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Hastaların memnuniyeti ise yine ortalama 4,17±0,65 olarak bulunmuştur. Güven ile memnuniyet arasında pozitif yönde ve güçlü bir ilişki vardır. Anketin açık uçlu sorularından elde edilen verilere göre hastaların hekimlerini seçerken daha çok hekimin bilgisine, güler yüzlü oluşuna dikkat ettikleri tespit edilmiştir. Hasta-hekim ilişkisinde en önemli unsurun güven olduğu belirtilmiştir. Hastaların; bilgili, sempatik ve dürüst hekimlere daha çok güvendikleri bunun yanında güvensizlik yaratan hekim davranışları olarak ilgisizlik, saygısızlık ve hastaya yeteri kadar bilgi verilmemesi tespit edilmiştir.
Sonuç: Literatürde bu konu oldukça çok araştırılmasına rağmen bizim çalışmamız ülkemizde tespit edebildiğimiz kadarıyla dermatoloji alanında yapılan ilk güven ölçme çalışmasıdır. Birçok kronik hastalığa sahip olan dermatolojide hastaların tedaviye uyumlarını ve aynı hekim ya da merkeze devamlarını sağlamak güven temini ile olabilmektedir. Bu nedenle hasta-hekim ilişkisinde güven unsuru gözardı edilmemeli ve güvensizlik yaratacak tutum ve davranışlar içerisinde bulunulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Dermatoloji, güven, hasta-hekim ilişkisi

Sadık Yılmaz, Vahide Baysal Akkaya. Measuring Trust Component in Patient-Physician Relationship in Dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(3): 89-94

Corresponding Author: Sadık Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale