E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Psychiatric comorbiditiy in recurrent aphthous stomatitis and its relationship with depression [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 28-31

Psychiatric comorbiditiy in recurrent aphthous stomatitis and its relationship with depression

Mustafa Yıldız1, Gaye Ünal2

Background: Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a chronic inflammatory disease characterized by painful, recurring ulcerations of the oral mucosa. Immune disturbances have been speculated about in the aetiology of recurrent aphthous stomatitis. There is a relationship between stress, mood states, and immune and neuroendocrine markers associated with the recurrence of perioral herpes lesions. Major depressive disorder (MDD) is also associated with an inflammatory immune response. Method: Patients diagnosed as recurrent aphthous stomatitis (n: 30) in the Department of Dermatology, and patients with major depressive disorder (n: 30) according to DSM-IV criteria in the outpatient clinic of Psychiatry of the Medical Faculty of Kocaeli University have been included in this study. RAS patients have been evaluated by the psychiatrist using SCID I, and patients with MDD have been examined by the dermatologist. Results: The most prevalent lifetime psychiatric disorder in RAS patients was depressive disorder at the rate of 40%. The relationship between exacerbations of aphthous lesions and psychosocial stressors was not prominent. Only 37% of the RAS patients showed a direct correlation between such exacerbations and the stressors. MDD patients were concurrently diagnosed as herpes simplex infections and RAS (67% and 50% respectively). Conclusion: The high rate of concordance between RAS and MDD can lead to the conclusion that there is a relationship between two disorders in the basis of immune disturbances.

Keywords: Recurrent aphthous stomatitis, stress, depression, comorbidity

Yineleyen aftöz stomatitte psikiyatrik komorbidite ve depresyonla ilişki

Mustafa Yıldız1, Gaye Ünal2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Yineleyen aftöz stomatit (YAS) oral mukozada yineleyen ülserlerle ve ağrıyla giden kronik yangısal bir hastalıktır. Etyolojisinde immün bozuklukların rol oynadığı ileri sürülmektedir. Yineleyen perioral herpes lezyonlarıyla ilişkili olarak immun ve nöroendokrin belirteçlerle stres ve duygusal durumlar arasında ilişki vardır. Major depresif bozuklukta da (MDB) immün sistemde bozulmalara sık rastlanmaktadır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji polikliniğinde YAS tanısı alan 30 hasta ve Psikiyatri polikliniğinde MDB tanısı alan 30 hasta çalışmaya alındı. YAS hastaları bir psikiyatrist tarafından SCID-I kullanılarak ruhsal bozukluklar açısından, MDB hastaları da bir dermatolog tarafından dermatolojik hastalıklar açısından incelendi. YAS hastalarında yaşam boyu en sık karşılaşılan psikiyatrik tanı %40 oranında depresif bozukluktu. Aftöz lezyonların alevlenmesi ile psikososyal stresler arasında belirgin bir ilişki saptanmadı. YAS hastalarının sadece %37'sinde alevlenmeler ile stresler arasında doğrudan bir ilişki saptandı. MDB hastalarında komorbid olarak en sık herpes simpleks infeksiyonu (%67), ikinci sıklıkta da YAS (%50) saptandı. Birlikte görülme oranı yüksek olan YAS ve MDB arasında immün düzensizliğin yer aldığı bir ilişki olduğu ileri sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Yineleyen aftöz stomatit, stres, depresyon, komorbidite

Mustafa Yıldız, Gaye Ünal. Psychiatric comorbiditiy in recurrent aphthous stomatitis and its relationship with depression. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2003; 37(1): 28-31
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale